مجله اینترنتی ازهمه جا ازهمه چیز

خبرمهم-بزودی این سایت باساختاری جدیدوبامحتواهای جدید وبروز شروع بکارخواهدکرد

شهر دانسفهان یکی از شهرهای بزرگ شهرستان بوئین زهرا است.شهرستان بوئین زهرا دارای جمعیتی بالغ بر ۱69٬93۹می باشد.بخش رامندکه رتبه سوم جمعیت را در شهرستان بوئین زهرا دارا میباشد(1-شهر بوئین زهرا68521نفر2-36456بخش شال)دارای جمعیتی حدود21543نفر می باشدکه شهر دانسفهان 9864نفر ازجمعیت بخش رامند را در بر می گیرد

شهردانسفهان از نظر اماکن مذهبی دارای وضعیت خوبی می باشد.طور که گفته شد شهر دانسفهان دارای 6طایفه است که همه طایفه هادارای مسجدجداگانه هستند.یوسفی ها ولامعی ها مسجد امام حسین((ع))را در اختیار دارند.طبقه اول این مسجد به همت اهالی دوطایفه ساخته شده است وطبقه دوم این مسجد توسط خییر نامی (حاج علی اکبر انصاری) باز سازی وساخته شده است.چون مسجد امام حسین (ع)دوطبقه ودارای تجهیزات خوبی می باشد,یوسفی ها ولامعی ها حسینه ندارند.محله ی انصاری ها دارای یک مسجد ویک حسینه به نام (انصارالمهدی) هستند.همان طور که گفتیم درزی ها مسجد مشخصی ندارند وازمسجد جامع شهر استفاده می کنند.طایفه فصیحی هادارای مسجد وحسینه ی شهدا هستند؛قموشی ها هم مسجد امام خمینی (ره)وحسینه ی حضرت ابولفضل(ع)((روبروی دبیرستان پسرانه ))را در اختیار دارند.در هر حال جای شکر باقیست که مردم مئومن وخداپرست وشهید پرور شهر بزرگ دانسفهان دارای اماکن ومساجد مجهز وخوب برای انجام اعمال صالح خوددر این اماکن هستند.

شهر دانسفهان دارای دوسالن ورزشی می باشد.سالن اولی که با اعتبارات سازمان تربیت بدنی کل کشور ساخته شده است,وسالن دومی که توسط مصوبه های دور اول سفر ریاست جمهوری به استان قزوین ساخته شده است کوچکتر از سالن اولی است.هردوی این سالن ها در جنوب شرقی شهردانسفهان قراردارند.هرساله مسابقات زیادی دراین دوسالن برگزار می شود که داز مطرح ترین آنها میتوان به مسابقات جام رمضان اشاره کرد.امادربخش کاراته وتکواندشهر دانسفهان در چند سال اخیر پیشرفت های زیادی کرده است.تیم کاراته وتکوانوشهر دانسفهان مقام های زیاداستانی وکشوری را کسب کرده است.متاسفانه بی توجهی مسئولین تربیت بدنی وقرار ندادن سالن ورزشی اختصاصی برای  جوانان عزیزورزشکاران شاید لطمه بزرگی به انها واردکند..هم اکنون کاراته کاران شهر دانسفهان دریک سالن کوچکی در مدرسه راهنمایی درحال تمرین کردن هستند..خلاقیتهاواستعدادهای ورزشی به خصوص در زمینه فوتسال در شهر دانسفهان زیاد است ولی همت مضاعف مسئولین رامی طلبد که باتوجه خود به این ورزشکاران سبب شکوفایی این استعدادها شوند.به امید پیشرفت وقرار گرفتن در سکوی اول قهرمانی تمامی ورزشکاران غیور شهر دانسفهان درهمه ی زمینه های ورزشی.

اگردانسفهان رابه صورت یک مربع درنظر بگیریم محله یوسفی ها درضلع قائمه این مربع درشمال شرقی قراردارد.بیش از84درصدجوانان ومردمان این طایفه کارمندو11درصدکفاش و5درصدشغل ازاد دارند.یوسفی هامردمی متین وباوقار هستندوبافرهنگ خود سبب ارتقاورشد فرهنگ شهر دانسفهان شده انددر8سال دفاع مقدس 2شهید بانام های علی وحمید رضا یوسفی را تقدیم اسلام کرده اند.یوسفی ها دربین 6طایفه دیگر دارای فرهنگ نوین زندگی شهری هستند.این طایفه درتلاش است فرهنگ خود را به طایفه های دیگر انتقال دهند.

ازنظر جغرافیایی این طایفه در جنوب غربی دانسفهان قرار دارد.مردم این طایفه بسیار با  وقار،متین،متدین ومیهمان نواز هستند.تمامی مردم وجوانان فصیحی ها شاغل هستند.بیش از5/1درصد شیر و8/.گوشت استان قزوین دراین طایفه تولید میشود.ازنظر فرهنگ مثل طایفه یوسفی ها در رتبه نخست شهر نشینی نوین رادارند.47درصدمردمان این طایفه کارمندوبقیه به شغل شریف دامداری مشغول هستند.

 

درزی ها از نظر جغرافیایی در قسمت جنوبی شهر دانسفهان،وازنظر درون شهری درشمال شهر دانسفهان قرار دارند.طایفه درزی ها حدود یک چهارم جمعیت شهردانسفهان راشامل می شوند.درزی ها در سطح شهر دانسفهان مردمی فکور،نامی ومتدین هستند.مزدم این طایفه در 8سال جنگ تحمیلی شهیدان زیادی را تقدیم اسلام کردند

این طایفه  بین دو محله انصاری ها ویوسفی ها درشرق دانسفهان قرار دارد.کمترین جمعیت رادارا می باشدلامعی ها مردمی فرصت طلب/متدین وکاری هستند.بیش از69درصد این طایفه وضع مالی خوبی دارند.مسجد امام حسین بین دوطایفه لامعی ویوسفی قراردارد.ای مسجددرسال81به همت حاج علی اکبرانصاری بازسازی شد

ودراختیاراین دوطایفه قرارگرفت

منبع- سایت شهر دانسفهان

+ نوشته شده در  2010/9/18ساعت 14:52  توسط اطلس ایران وجهان  |