مجله اینترنتی ازهمه جا ازهمه چیز

خبرمهم-بزودی این سایت باساختاری جدیدوبامحتواهای جدید وبروز شروع بکارخواهدکرد

مقدار توليد و فروش صنايع دستي خانوارهاي عشاير كوچنده در ناحيه قشلاق برحسب استان :١٣٨٧

استان

قالي، قاليچه و گبه (مترمربع)

گليم و زيلو (مترمربع)

ورني و جاجيم (مترمربع)

پلاس - چادر (مترمربع)

حصير(مترمربع)

خورجين، توبره و موارد مشابه (عدد)

چوقا يا برك و موارد مشابه(عدد)

كلاه، دستكش، جوراب، گيوه و پاپوش(عدد / جفت)

تعداد كل خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد كل خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد كل خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد كل خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد كل خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد كل خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد كل خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

تعداد كل خانوار

مقدار توليد

مقدار فروش

كل كشور..............

٢٣٩٣٧

١٥٩٣٦٠

٧٢٢٢٤

٩٥٨٥

٦٤٦٠٥

١٦٤٦٣

٧٦٩٣

٥٧٤٨٧

٢٣٦٢٢

٢٩٨٦١

٤٤٦٣٣٤

١٦٠٨٥

٢٤١٨٥

٧٤٤٠٠٩

١٥٥٤٣٧

١٥٤٩٢

٤٠٣٢١

٣٢٣٥

٢٢٠٤

٤٨٩١

٧٢٧

٧٤٠٠

٤٤٤٣٩

٤٠١٢

آذربايجان شرقي..............

٨٧٦

٧٦٢٧

٦٥٢٣

١٣٦

١٠٤٦

٧١٩

٢٢٧٧

١٦٥٢٠

١٥٢١٣

٥٨

٤٨٣

٢٧٤

٨

٦٥

٤١

٥٨

٣٠٩

٢٢٢

٢

٤

٠

١٠٩

٧٤١

٥١

آذربايجان غربي..............

١٥٤٥

١٥٧٠٠

١٤٩١٤

٨٧

٦٠١

١٦١

١٩٤

١٦٢٦

٢٦٠

٥٩٣

٤٩٢٨

٩٨

٧٢

١١٤٤

٢٣٥

٤٨٣

١٣٢١

٢٩

١٠٥

٢٧٨

١

٢٦١٤

١٩٠٧٠

١٢٦١

اردبيل..............

٤٤٥

٢٦٤٥

١٦٩٨

٢٠١

٢٠٨٦

٨٥٨

٩٦٩

٧٩٤٨

٥٢١٦

١٦٦

٢٧٤٩

٦٨١

١٠٤

٣٠٣٣

١٦٩

٦٦

١٨٢

٣٠

٣٢

١٠٩

٦

٣٠٨

١٩٤٩

٢٦٨

اصفهان..............

١١٣

٥٢٤

١٩٠

٢٣

١٠٤

٢٣

١٨

١١٨

٠

١٩

٣٧٨

٠

٢

١٩

٠

١٤

٣٠

٠

١

١

٠

١

١

٠

ايلام..............

٢١١

١١٩٩

٢٩١

٢٢٣

١٢٣٧

٤٥

١٥٠

١٢٩٠

٩٢

٤٩٥١

٨٨٩٠٧

٤١٤١

٥٨٩٥

٨٠٩٩٦

٤٠٠٤

٢٤٧١

٨٣٩١

٦٧١

١٩٩

٣٩٣

٨

٨٤

٢٦٦

٥

بوشهر..............

١٠٨٨

٥٦٠٣

١٧٢٩

٦١٧

٣٦١٧

٤٢٤

٢٦٥

١٤٣٣

١٠٥

١٠٣

٨٠٥

١٣

٣٧

٣٧١

٠

٥٠

١٢٣

٠

١٢

٢٨

٠

١٥

٤٧

٠

تهران..............

١٥٣

٧٩٥

١٨

١٥٤

٩٣٩

٢٥

١١٢

٨٢٧

٤

١٨١

٢٦٢٣

٠

١٠٧

٩٧٦

٢٠

٢٠٦

٥١٧

٠

٥٥

١٢١

٢

١٨٨

١١١٥

١٢

چهارمحال و بختياري..............

٣٥٥

٢٦٥٦

١٢٤٤

٣١

١٦٧

٢٦

٢٨

١٧٠

٢

٣٠٧

٤٢٠٥

٣٧

٢٤

١٩٢

١٥

٣٥٠

١٥٦٤

٩٧

١٠

٦٤

١٥

١٢

٧٨

٠

خراسان رضوي..............

٥٤٥١

٣١٥٤٦

١٣٥٠٣

١٥١٩

٨٥٩٦

٤٦٦

٥٤٥

٤٧٢٠

٢٩١

٥٦٦٢

٧٠٠٢٩

٦٤٦

٧٠

٥١٢

١٢

٤٤٥٥

٨٧٤٢

١٠٥

١٢٨

٢٣٧

١٥

١٧٦٤

٥١٣٦

٣٦

خراسان شمالي..............

٩٨٣

٩٠٢٥

٦٢٣٧

١٧١

١١٢١

١٠٠

٣٤

٣٣٢

١١٩

٥١٧

٧٩٠٧

٣٨٤

٢

١٠

٠

٦٧٧

١٦٨٣

٢٥٩

٣٤

٦١

٠

١٦٢

٦٣٠

٣٠

خراسان جنوبي..............

١١٠

١١٠٢

٣٣٧

٨٥

١٩٦٥

١٦٦٠

٢٩

٣١١

١٥١

١٨٩

٣٨٢٥

٢٥

٧

١١٣

٠

٤٥٤

٨٥٢

٤٥

١٢

٥٤

٩

٨٩

٣٥٤

٢٩

خوزستان..............

٢٦٦٨

١٥١٨٢

١١٧٧

٧٨١

٥٣٧٧

١٥١

٦٣٥

٥٤٥٥

٢٠٩

٣٣٧٧

٤٧٣٧٥

٥٦٩

١٠٦٧

١٤٤٢٥

٥

١٤٠٠

٣٤٥٩

٣٩٨

٤٩٦

١٣٨٩

٥٧٥

١٦٧

١١٤٧

١٥٠

زنجان..............

٣١

٢٣١

٢٢٥

٠

٠

٠

٢

١٠

٠

٢

٢٥

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٧

١٠٩

٥

سمنان..............

٣٢٨

٢٣٥٠

٧٦٠

١٦٧

١١٨٠

٢٦٠

٩٦

٩٧٦

٦

١٨٦

٢٢١٨

٤٠

١٩

٦١

٨

٢٦٣

٦٣١

١٧

١٤٧

٢٩٧

٦

٣٨٦

٢١٥٣

٢٨٧

سيستان و بلوچستان..............

٣٦٣

٢٠٠٠

٦٨٤

٨٤

٤٤٧

١٢

١٤٥

٦٠٦

٧

٣٢٧٣

٦٤٤٦٥

٢٤١٧

٦٦٠٤

٤٠٠١٩٦

٦٨٢٩٠

٤٦٤

١٥٩٤

٢٣٠

٢٣

٤٣

٦

٢٥٣

٣١٤٦

٤٠٢

فارس..............

٥٦٦٥

٢٨٧٥٩

١٠٥٢٧

٢٩١٧

١٦٢٦٣

٣٦٤٧

١٤٣٠

٧٣٠٢

٩٥٤

١٩٥٤

٢٢٧٤١

٣٨٧

٢٠٠

٤٦٧٤

٨٠

١٢٠٩

٢٨٩٨

٥٤

٢٢

٥٢

٠

٧٣

٣٨١

١٥٦

قزوين..............

٦

١٧

٦

٠

٠

٠

٣

١٦

٠

١

٨

٠

٣

٥٠

٢٠

٢٦

٤٣

٠

١

٢

٢

٣٩

٣٢٤

٤٠

قم..............

١٧

١٨٤

٤٠

١٢

٨٠

٠

١

٦

٠

٢٧

٤٢٠

٠

٢

١٥

٠

٢٠

٦١

٠

٢

٣

٠

٢٥

١٣٢

٠

كردستان..............

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

كرمان..............

٩٧٥

١٠٠٣٨

٥٠٦٨

٨٩٥

٧٤٩٧

٤٤٤٦

١١٦

١١٦٤

٤٢٨

٤١٦

١٠٥٤٩

٣٢٧٣

٢٠٢٠

١٤٦٢٨٠

٨٢٣٨٧

٣٧٠

١٥٨٦

٥٧٣

١٢

٤٩

١٣

١٥٥

١٨٨٣

٩٧٦

كرمانشاه..............

٢٠٦

١٢٤١

٨٣

٣١٢

٢٢١٠

٣٥

٨٥

٦٥١

٠

٤٤٠٩

٦٠٤٤٦

٣٠

٦٠٢٩

٦٧٤٥٦

٥٩

٢٦٢

٥٧٦

٥

٢٢

١٠٧

٣٥

٢٨

١٧٠

٢٩

كهگيلويه و بويراحمد..............

٢٢٣

١٦٥٨

٧٩٨

١٢٩

١٠١١

٢٦١

٤٤

٢٩٥

٠

٢٥٧

٣٠١٨

٦

١٢

٩٠

٠

١٦١

٣٩٠

١٠

٥

١٢

٠

٨

٣٢

١٣

گلستان..............

١١٦٨

١٣٩٢٩

٤٠٠٢

٥٠٤

٥٦٣٤

٢٠٥٩

٥٥

٥٣٠

٢٣٦

٢٨٨

٤٩٩٥

١٣٩

٥٨٩

٧٣٩١

١

١٢٨٠

٢٨٤٥

٢٢٥

٦٨٧

١١١٠

٣٠

٣٣٤

١٠٧٠

٥١

گيلان..............

٥

٤٩

٠

٥

٢٧

٠

١٠٣

١٥٥٠

٨٦

١٥٢

٣٢٩٨

٢٠

٠

٠

٠

٤١

١٢٢

٠

١٥٧

٤٠٥

٠

٤٥٩

٣٧١٣

٦٩

لرستان..............

٤٧٣

٢٤٨٣

٢١٧

١٩٢

١٥٥٣

٦٨

٣٢٦

٣٢٨٨

١٦٩

٢٥٠٠

٣٣٧٨٤

٤٩١

١٢٥٧

١٥٣٤٤

٧١

٤٦٥

١٦٨٧

٢٢١

٣٤

٦٠

٤

٣٩

٢٤٠

٢٥

مازندران..............

٧

٦٤

٠

٣

٢٨

٠

٥

٤١

٠

٤

٧٦

٠

٠

٠

٠

٧

٣١

٠

٣

٤

٠

٤

١٠

٠

مركزي..............

٩٣

٥٣٨

١٤٠

١٢

١٦٤

٧

٥

٢٥

٩

١١

١٧١

٠

١

١

٠

٣٥

١٣٢

٢٧

١

٣

٠

٥٢

٣٧٧

٩٥

هرمزگان..............

١٨٣

١٠٣٧

٧٧٨

٢٢٨

١١٠٦

٩٩٥

١٤

١٧٠

٦٥

١١٣

٣٥٩٠

٢٤١٤

١٥

١١٧

٠

١٦

١٦٧

١٧

١

٣

٠

٩

١٠٤

٢٢

همدان..............

٢٩

١٦٩

٨٢

١٠

٥٧

٧

٢

٣٤

٠

٣٣

٥٣١

٠

٣٧

٤٤٨

٢٠

١٤

٤٤

٠

٠

٠

٠

٦

٢٩

٠

يزد..............

١٦٧

١٠٠٩

٩٥٣

٨٧

٤٩٢

٨

٥

٧٣

٠

١١٢

١٧٨٥

٠

٢

٣٠

٠

١٧٥

٣٤١

٠

١

٢

٠

١٠

٣٢

٠

+ نوشته شده در  2010/10/16ساعت 20:20  توسط اطلس ایران وجهان  | 

٢ تعداد معادن، شاغلان ، جبران خدمات مزد و حقوق‌بگيران و ارزش توليدات معادن در حال بهره‌برداري برحسب فعاليت:١٣٨٦ (ميليون‌ريال)

فعاليت

تعداد معادن

تعداد شاغلان

جبران خدمات مزد و حقوق‌بگيران

ارزش توليدات

جمع

نحوه مديريت

جمع

خط توليد

ساير(اداري، مالي و خدماتي)

خصوصي

عمومي

ماهر

ساده

كل معادن..............

٣٧٩٩

٣٥٥٠

٢٤٧

٦٦٢٥٠

٣٥٣٧٥

١٨٠١٠

١٢٨٦٧

٣٣٢٥٦٥٠

٣٠٦٤٧٠٥٣

استخراج زغال سنگ..............

١١٩

١٠٢

١٧

١٠١٥٤

٤٧٨٣

٣٨٠٦

١٥٦٥

٤٤٠٧٩٧

١٤٢٧٧١٥

استخراج سنگ آهن..............

٤٢

٣٧

٥

٦١٤٦

٣٨٩٩

١١٥٧

١٠٩٠

٢٩٢٤٨٧

٩٥٧٦٨٣٦

استخراج سرب و روي..............

٢٤

٢٢

٢

١٩٠٩

١٢٥٢

٢٨٦

٣٧١

١٥٢١٤٧

١٧٨٤٣٧٣

استخراج سنگ طلا..............

٣

١

٢

١٧٩

١٢١

٣٧

٢١

١٤٠٦٨

١٩٥٧٤٠

استخراج سنگ مس..............

١٢

٩

٣

٣٩٥١

٢٢٣١

٥٣٤

١١٨٦

٨٠٠٤١٢

٨٤٤٩٠٧٩

استخراج كروميت..............

٢١

٢٠

١

١٦٧١

٤٨٥

٨٢٥

٣٦١

٦٤٣٠٣

٢٤٤٠١٨

استخراج منگنز..............

٨

٨

٠

٤٥١

٣٦١

٢٣

٦٧

١٦٧٦١

٨٤٨١١

استخراج بوكسيت..............

٦

٥

١

٥١٨

٣٣٥

١٢٨

٥٥

٢١٨٨٠

١٢٧٥٠٦

استخراج كبالت..............

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

استخراج آنتيموان..............

١

٠

١

١٤

٣

١٠

١

٦٦٤

٥٢٥٠

استخراج تيتانيوم..............

١

٠

١

٨٤

٥١

٢٦

٧

٤٣٠

٤٩٦٠

استخراج شن و ماسه..............

١٢٧٧

١١٣٦

١٤٠

١٣٣٨١

٦٩٣٧

٣٥٢٦

٢٩٢٠

٤٥٧٣٧٤

٢١٤٧٥٣٨

استخراج سنگ‌هاي تزييني..............

٦٦٢

٦٥٤

٨

١١٢١٧

٦٠٥٩

٢٩٥٧

٢٢٠١

٤٦٣٤٤٥

٣٠٥٠٣٠٦

استخراج سنگ لاشه..............

٤٦٧

٤٤٣

٢٤

٣٧٧٤

٢١٨٩

٩٤٣

٦٤٢

١١٤٢٢٣

٧٣٧٠٩٦

استخراج سنگ بالاست..............

١٠

٧

٣

١٠٣

٦٩

١٧

١٧

٣٩٣٥

٤٥٢٨٣

استخراج سنگ آهك..............

٣٧٥

٣٥٢

٢٣

٥٣٦٦

٣١٩٧

١٢٤٤

٩٢٥

٢٣٩٨٨٩

١٥١٦٨٩٧

استخراج سنگ گچ..............

٢٢٩

٢٢٧

١

١٨٦٤

١٠١٩

٤٣٥

٤١٠

٥٨١٢٨

٢٧٧٤٥٩

استخراج كائولن، خاك نسوز و .................

١٤٤

١٤٢

٢

١٤٩٧

٥٨١

٦٣٣

٢٨٣

٤٨٠٥٩

٢٠١٨٦٦

استخراج دولوميت..............

١٩

١٨

١

٢٦٧

١٢٣

٥٤

٩٠

١٨١٤٧

٥٢٩٢٩

استخراج بنتونيت و گل سرشوي..............

٢٧

٢٧

٠

١٧٩

٨٥

٥٢

٤٢

٣٨٤٩

١٩٣٢١

استخراج منيزيت و گل سفيد..............

٩

٩

٠

١٥٧

٦٤

٧٦

١٧

٦٤٢٠

٣٢٠٩٨

استخراج سولفات سديم..............

١٦

١٦

٠

١١٧

٤٤

٥١

٢٢

٣٢٨٣

٤٦٤٩٩

استخراج باريت..............

٥١

٥١

٠

٤٢٩

٢١٠

١٥٠

٦٩

١٢٥٨٣

٦٦١٢٨

استخراج خاك سرخ و زرد..............

١

١

٠

٤

٢

١

١

٤٨

٥٠٠

استخراج فلورين..............

١٨

١٨

٠

٣٣٢

١٤٩

١٣٧

٤٦

١٣٥٦٤

٥٨٤٨٥

استخراج سولفات استرونسيم..............

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

استخراج بر..............

١

٠

١

١٦

٦

٨

٢

٧٥٩

٣١٨٠

استخراج زرنيخ..............

١

١

٠

٩

٩

٠

٠

٢٦٨

٥٦٠

استخراج زاج..............

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

استخراج فسفات..............

٢

٠

٢

٢٢٩

٦٩

١٥٢

٨

٧٧٢٨

٢٥١٥٣

استخراج نمك ..............

٧٢

٦٩

٣

٦٩١

٣٤٠

٢١٥

١٣٦

٢٠٢٦٨

١٥٩٨٤٩

استخراج سيليس..............

٧٧

٧٤

٣

٥٩٥

٣٠٧

١٨٨

١٠٠

٢١٤٥١

١٨٩٠٦٧

استخراج پوكه معدني ..............

٤٢

٤١

١

٢٨٩

١٤٦

٥٨

٨٥

٨٤٦٩

٣٧٩٢٨

استخراج فلدسپات..............

٣٩

٣٨

١

٢٨٩

١٣٦

٩٦

٥٧

٨٢٩٨

٣٥٧٦١

استخراج تالك..............

١٢

١٢

٠

٩٠

٣٥

٣٦

١٩

٢٥٤٨

٨٦٧١

استخراج پنبه نسوز..............

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

استخراج صدف دريايي..............

٧

٦

١

١٤٢

٤١

٦١

٤٠

٣٢٤٩

١٨٥٧٠

استخراج ميكا..............

٢

٢

٠

٢٢

١٤

٣

٥

٥٧٢

٥١٥٢

استخراج فيروزه..............

١

١

٠

١٠١

١٩

٨٠

٢

٤٨٠١

١٠٠٠٠

استخراج عقيق..............

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

ساير سنگهاي قيمتي ونيمه قيمتي..............

١

١

٠

١٣

٤

٥

٤

٣٤١

٤٧٠

مأخذ - مركز آمار ايران ( ر.پ ) .

+ نوشته شده در  2010/10/15ساعت 16:7  توسط اطلس ایران وجهان  | 

٣-٥-مقدار توليدات مواد معدني معادن در حال بهره برداري برحسب فعاليت (هزارتن)

فعاليت

١٣٧٠

١٣٧٥

١٣٨٠

١٣٨٢

١٣٨٣

١٣٨٤

١٣٨٥

١٣٨٦

٤٨٧١٠

٦٦٩٦١

٩٢٦٤٩

١٠٥٢٩٠

-

١١٦٨١٠

١٣٨٣٣٤

١٦٠٩٢٠

كل معادن ..............

٤٧٠٩١(١)

٥٥٤٢٨(١)

٤٧٧٧٥(١)

٦٨١٨٠(١)

-

٥٧٣٣٣(١)

٧٧٣٩٤(١)

٧٠٢٦٠(١)

استخراج زغال سنگ..............

٨٩٦

١٢١١

١٣٨٠

٢١٠٩

-

١٨٩٩

٢٤١٣

٢٥٦٥

استخراج سنگ آهن..............

٣٨٨٨

٥٢٣٦

١١٤٤١

١٤٥٥٦

-

٢٠١٤٥

٢٠٦٤٨

٢٤٧٣٨

استخراج سرب و روي..............

١١٠

٣٢٢

٥٧٩

٦٨٧

-

٩٩١

١٠٧٢

٦٧٧

استخراج سنگ طلا..............

٠٠٠(٢)

١٥٢

٣٥٢

٤١٨

-

٥٧١

٧٤٢

٨٠٣

استخراج سنگ مس..............

٣٠٧(٢)

٣٧٠

٤٥٣

٤٦٦

-

٥٥٣

٧٩٠

٨٥٢

استخراج كروميت..............

١٣٦

٣٢٢

١٧٤

١٥١

-

٢٣٤

٢٦٩

١٣٩

استخراج منگنز..............

٥٧

٨٣

١٤٠

١١٥

-

١١٥

٩٤

١٠٣

استخراج بوكسيت..............

٣٧

٢٣٠

٦٥

٤٠٦

-

١٣٤١

١٣٩٥

١٢٥٧

استخراج كبالت..............

٠

٠

٠

٠

-

٠

٠

٠

استخراج آنتيموان..............

×

×

٠

٠

-

٠

٠

١

استخراج تيتانيوم..............

×

×

×

×

-

×

٤

٤

استخراج شن و ماسه(١)

٤٦٦٤٧

٥٣٨٦٩

٤٦١٤٧

٦٦٧٨٠

-

٥٦٤٨٤

٧٦١٠٢

٦٨٤٨٨

استخراج سنگ‌هاي تزييني..............

٤٦٣٠

٦١٢٠

١٠٣٢٥

١١٧٩٦

-

٩٣٩٦

٩٩٠٨

١١١٤٣

٢٥٤٥(٣)

استخراج سنگ لاشه..............

٧٦٨٣

٩٣٥٩

٨٣٣٤

-

١١٦٨٨

١٦٤٤١

٢١٣٧٣

١٦٢(٣,١)

استخراج سنگ بالاست(١)

٠٠٠(٣)

٩٥٩

٨٠٢

٤٢٩

-

٧٣

٣٩٤

٧٨٨

استخراج سنگ آهك..............

٢٤١٦٦

٣١٩٦١

٤٣٤٩٨

٤٦٦٦٤

-

٥٠١٦٠

٦٢٩٥٩

٧٢٧٦٨

استخراج سنگ گچ..............

٨٨٣٩

٧٦٩٦

٨٣٤٧

١١٨٧٨

-

١١١٤٥

١١٨٧٨

١٣٣٧٩

استخراج كائولن، خاك نسوز و.................

٥٩٣

١٤٣٧

١٦٦٠

٢٠٧٤

-

١٨٤٢

٢٧١٦

٢٦٥٥

استخراج دولوميت..............

١٤٢

٢١٩

٢٨١

٦٨٠

-

٤٠٣

٥١٤

٦٩٨

استخراج بنتونيت و گل سرشوي..............

٦٣

٨٥

١٧٥

١٨٩

-

٢٦١

١٨٦

٢٥٤

استخراج منيزيت و گل سفيد..............

٢٤

١١١

١١٥

٨٨

-

٩٥

١٨٩

١١٢

استخراج سولفات سديم..............

١٤٣

٤٦٤

٣٦٩

٣١٨

-

٧٢٨

٢٨٠

٦٣٣

استخراج باريت..............

٧١

١٥٩

٢٣٨

١٩٧

-

٢٣١

٢٢٦

٢٤٥

استخراج خاك سرخ و زرد..............

٥

٢٨

٧٦

٣٢

-

٣

//

٢

استخراج فلورين..............

٨٣

١٩

٣٤

٤٤

-

٦٨

٦٣

٧٣

استخراج سولفات استرونسيم..............

٤٥

٨

٠

٠

-

٠

١٧

٠

استخراج بر..............

١

٣

٣

٢

-

٢

٢

٢

استخراج زرنيخ..............

//

//

//

//

-

٠

//

٠

استخراج زاج..............

×

×

١

٠

-

٠

٠

٠

استخراج فسفات..............

×

١٠

٣٣

٢٠٢

-

٣٢٤

٦٧

٥٣

استخراج نمك..............

١٠٦٦

١٤١١

١٥٣٨

١٥٥٤

-

٢٠٣٢

٢٦١٨

٢٧٥٥

استخراج سيليس..............

٧١٥

١٢٤٤

١٦٨٧

١٧٥٥

-

٢١٠٣

٢٢٥٢

٢٩٠٩

استخراج پوكه معدني(١)

٢٨٢

٦٠٠

٨٢٦

٩٧٠

-

٧٧٥

٨٩٨

٩٨٣

استخراج فلدسپات..............

٥١

١٢٢

١٥٧

٢٩٧

-

٢٩١

٤١٨

٥٢٤

استخراج تالك..............

١٥

٢٧

٦٦

٨٧

-

٧١

٦٩

٩١

استخراج پنبه نسوز..............

٣

٢

٤

١

-

١

٠

٠

استخراج صدف دريايي..............

٧٩

٢١٩

٩٦

١٥٥

-

١١٨

٩٩

١١٠

استخراج ميكا..............

١

٥

٥

٣٦

-

١

٢

٢

استخراج فيروزه..............

//

//

//

//

-

//

//

٠

استخراج عقيق..............

×

×

×

×

-

//

//

٠

ساير سنگهاي قيمتي ونيمه قيمتي..............

×

×

×

×

×

×

×

١

١) واحد برحسب هزار مترمكعب است.

٢) مقدار توليد سنگ طلا در سال ١٣٧٠ همراه با سنگ مس مي‌باشد.

٣) مقدار توليد سنگ بالاست در سال ١٣٧٠ همراه با سنگ لاشه مي‌باشد.

مأخذ - مركز آمار ايران (ر. پ).

+ نوشته شده در  2010/10/15ساعت 16:5  توسط اطلس ایران وجهان  | 

٢- ٥ - تعداد معادن، شاغلان ، جبران خدمات مزد و حقوق‌بگيران و ارزش توليدات معادن در حال بهره‌برداري برحسب فعاليت:١٣٨٦ (ميليون‌ريال)

فعاليت

تعداد معادن

تعداد شاغلان

جبران خدمات مزد و حقوق‌بگيران

ارزش توليدات

جمع

نحوه مديريت

جمع

خط توليد

ساير(اداري، مالي و خدماتي)

خصوصي

عمومي

ماهر

ساده

كل معادن..............

٣٧٩٩

٣٥٥٠

٢٤٧

٦٦٢٥٠

٣٥٣٧٥

١٨٠١٠

١٢٨٦٧

٣٣٢٥٦٥٠

٣٠٦٤٧٠٥٣

استخراج زغال سنگ..............

١١٩

١٠٢

١٧

١٠١٥٤

٤٧٨٣

٣٨٠٦

١٥٦٥

٤٤٠٧٩٧

١٤٢٧٧١٥

استخراج سنگ آهن..............

٤٢

٣٧

٥

٦١٤٦

٣٨٩٩

١١٥٧

١٠٩٠

٢٩٢٤٨٧

٩٥٧٦٨٣٦

استخراج سرب و روي..............

٢٤

٢٢

٢

١٩٠٩

١٢٥٢

٢٨٦

٣٧١

١٥٢١٤٧

١٧٨٤٣٧٣

استخراج سنگ طلا..............

٣

١

٢

١٧٩

١٢١

٣٧

٢١

١٤٠٦٨

١٩٥٧٤٠

استخراج سنگ مس..............

١٢

٩

٣

٣٩٥١

٢٢٣١

٥٣٤

١١٨٦

٨٠٠٤١٢

٨٤٤٩٠٧٩

استخراج كروميت..............

٢١

٢٠

١

١٦٧١

٤٨٥

٨٢٥

٣٦١

٦٤٣٠٣

٢٤٤٠١٨

استخراج منگنز..............

٨

٨

٠

٤٥١

٣٦١

٢٣

٦٧

١٦٧٦١

٨٤٨١١

استخراج بوكسيت..............

٦

٥

١

٥١٨

٣٣٥

١٢٨

٥٥

٢١٨٨٠

١٢٧٥٠٦

استخراج كبالت..............

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

استخراج آنتيموان..............

١

٠

١

١٤

٣

١٠

١

٦٦٤

٥٢٥٠

استخراج تيتانيوم..............

١

٠

١

٨٤

٥١

٢٦

٧

٤٣٠

٤٩٦٠

استخراج شن و ماسه..............

١٢٧٧

١١٣٦

١٤٠

١٣٣٨١

٦٩٣٧

٣٥٢٦

٢٩٢٠

٤٥٧٣٧٤

٢١٤٧٥٣٨

استخراج سنگ‌هاي تزييني..............

٦٦٢

٦٥٤

٨

١١٢١٧

٦٠٥٩

٢٩٥٧

٢٢٠١

٤٦٣٤٤٥

٣٠٥٠٣٠٦

استخراج سنگ لاشه..............

٤٦٧

٤٤٣

٢٤

٣٧٧٤

٢١٨٩

٩٤٣

٦٤٢

١١٤٢٢٣

٧٣٧٠٩٦

استخراج سنگ بالاست..............

١٠

٧

٣

١٠٣

٦٩

١٧

١٧

٣٩٣٥

٤٥٢٨٣

استخراج سنگ آهك..............

٣٧٥

٣٥٢

٢٣

٥٣٦٦

٣١٩٧

١٢٤٤

٩٢٥

٢٣٩٨٨٩

١٥١٦٨٩٧

استخراج سنگ گچ..............

٢٢٩

٢٢٧

١

١٨٦٤

١٠١٩

٤٣٥

٤١٠

٥٨١٢٨

٢٧٧٤٥٩

استخراج كائولن، خاك نسوز و .................

١٤٤

١٤٢

٢

١٤٩٧

٥٨١

٦٣٣

٢٨٣

٤٨٠٥٩

٢٠١٨٦٦

استخراج دولوميت..............

١٩

١٨

١

٢٦٧

١٢٣

٥٤

٩٠

١٨١٤٧

٥٢٩٢٩

استخراج بنتونيت و گل سرشوي..............

٢٧

٢٧

٠

١٧٩

٨٥

٥٢

٤٢

٣٨٤٩

١٩٣٢١

استخراج منيزيت و گل سفيد..............

٩

٩

٠

١٥٧

٦٤

٧٦

١٧

٦٤٢٠

٣٢٠٩٨

استخراج سولفات سديم..............

١٦

١٦

٠

١١٧

٤٤

٥١

٢٢

٣٢٨٣

٤٦٤٩٩

استخراج باريت..............

٥١

٥١

٠

٤٢٩

٢١٠

١٥٠

٦٩

١٢٥٨٣

٦٦١٢٨

استخراج خاك سرخ و زرد..............

١

١

٠

٤

٢

١

١

٤٨

٥٠٠

استخراج فلورين..............

١٨

١٨

٠

٣٣٢

١٤٩

١٣٧

٤٦

١٣٥٦٤

٥٨٤٨٥

استخراج سولفات استرونسيم..............

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

استخراج بر..............

١

٠

١

١٦

٦

٨

٢

٧٥٩

٣١٨٠

استخراج زرنيخ..............

١

١

٠

٩

٩

٠

٠

٢٦٨

٥٦٠

استخراج زاج..............

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

استخراج فسفات..............

٢

٠

٢

٢٢٩

٦٩

١٥٢

٨

٧٧٢٨

٢٥١٥٣

استخراج نمك ..............

٧٢

٦٩

٣

٦٩١

٣٤٠

٢١٥

١٣٦

٢٠٢٦٨

١٥٩٨٤٩

استخراج سيليس..............

٧٧

٧٤

٣

٥٩٥

٣٠٧

١٨٨

١٠٠

٢١٤٥١

١٨٩٠٦٧

استخراج پوكه معدني ..............

٤٢

٤١

١

٢٨٩

١٤٦

٥٨

٨٥

٨٤٦٩

٣٧٩٢٨

استخراج فلدسپات..............

٣٩

٣٨

١

٢٨٩

١٣٦

٩٦

٥٧

٨٢٩٨

٣٥٧٦١

استخراج تالك..............

١٢

١٢

٠

٩٠

٣٥

٣٦

١٩

٢٥٤٨

٨٦٧١

استخراج پنبه نسوز..............

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

استخراج صدف دريايي..............

٧

٦

١

١٤٢

٤١

٦١

٤٠

٣٢٤٩

١٨٥٧٠

استخراج ميكا..............

٢

٢

٠

٢٢

١٤

٣

٥

٥٧٢

٥١٥٢

استخراج فيروزه..............

١

١

٠

١٠١

١٩

٨٠

٢

٤٨٠١

١٠٠٠٠

استخراج عقيق..............

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

ساير سنگهاي قيمتي ونيمه قيمتي..............

١

١

٠

١٣

٤

٥

٤

٣٤١

٤٧٠

مأخذ - مركز آمار ايران ( ر.پ ) .

+ نوشته شده در  2010/10/15ساعت 16:5  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تعداد معادن، شاغلان،جبران خدمات مزد و حقوق‌بگيران وارزش توليدات معادن در حال بهره‌برداري (١) برحسب استان (ميليون‌ريال)

سال و استان

تعداد معادن

تعداد شاغلان

جبران خدمات مزد و حقوق‌بگيران

ارزش توليدات(٣)

جمع

نحوه مديريت

جمع (٢)

خط توليد

ساير(اداري، مالي و خدماتي)

خصوصي

عمومي

ماهر

ساده

١٣٧٠..............

١٩٢٠

١٣٩٣

٥٢٧

٥٠٣٢٢

٣٠١٧٠

١٣٠٤٧

٧١٠٦

٩٩٦٨٢

٤٢٤٨٧٠

١٣٧٥..............

٢٧٠٤

٢١٣٧

٥٦٧

٥٣٠٤٦

٢٣٢٥٩

١٦٣٧٢

١٣٤١٥

٤٨٠١٥٥

١٩٤١٦٠٠

١٣٨٠..............

٢٨٩٢

٢٥٤٨

٣٤٤

٥٥٥٦٠

٢٨٠١٣

١٤٩٣٩

١٢٦٠٨

٨٩٩٣٨٢

٥٦٧٥٧٨٧

١٣٨٢..............

٣١٢٥

٢٧٤٧

٣٧٨

٥٦٥٥٤

٢٨٠٤٦

١٦٧٢٢

١١٧٨٦

١٢٩٩٢٨٥

٧٨٥٤٢٣٢

١٣٨٣..............

-

-

-

-

-

-

-

-

-

١٣٨٤..............

٣٣٢٤

٢٩٩٦

٣٢٧

٥٤٨٥٤

٢٧١١٧

١٦٨٢٥

١٠٩١٢

١٧٥٢٧٦٢

١٦٧٧٠٢٥٣

١٣٨٥..............

٣٥٨٢

٣٣٠١

٢٨١

٦٠٠٦٢

٣١١٠٧

١٦١٤٦

١٢٨١٠

٢٣٠٧٨٤٠

٢٢٦٤٢٤٠٨

١٣٨٦..............

٣٧٩٩

٣٥٥٠

٢٤٧

٦٦٢٥٠

٣٥٣٧٥

١٨٠١٠

١٢٨٦٧

٣٣٢٥٦٥٠

٣٠٦٤٧٠٥٣

آذربايجان‌شرقي..............

١٤٤

١٣٦

٨

٢١٣٩

١٣٢٥

٣٣٤

٤٨١

١٥١١٢٧

٩٢٥٣٦٩

آذربايجان غربي..............

٢٩٩

٢٨٠

١٩

٢٥٤٠

١٢٥٥

٦٤٦

٦٣٩

٨٠٤٢٥

٧٠٥٨٥٣

اردبيل..............

٨٠

٧٧

٤

٨٧٩

٦٦٢

٧٥

١٤٢

١٣١٦٤

٦٠٨٠١

اصفهان..............

٢٨٨

٢٨٠

٩

٥٧٦٦

٣٣٧٩

٧٢٠

١٦٦٧

٣٢٦٤٠٨

٢٠٢٨٠٤٢

ايلام..............

٣٧

٢٦

١٠

٢٤٩

١١٦

٨٢

٥١

٧٠٤٣

٦٨٢٧٩

بوشهر..............

١٣٢

١٢٧

٦

١٥٦٢

٦٦٦

٦٩٧

١٩٩

٤٨٦٢٥

١٣٦٢٤٩

تهران..............

١٧٧

١٧١

٦

٣٢٤٦

١٩١١

٧٥٢

٥٨٤

١٣٩٩٩٨

٦٨١٢٦٢

چهار محال و بختياري..............

٩٢

٨٨

٤

٤٠٦

٢٩٤

٠

١١٢

١١٢٦٢

١٣٥٧٣١

خراسان جنوبي..............

١١٣

١١٣

٠

١٧٦٤

٩٣٥

٥٩٨

٢٣١

٦٩٧٥٨

٣١٣١٧٧

خراسان رضوي..............

٢٥٠

٢٤٤

٧

٢٩٣٧

١٢٥٠

١١٨٠

٥٠٧

٩٢٠٣٣

٤٧٤٥٧٤

خراسان شمالي..............

٤٣

٣٤

٩

١٣٤٨

٦٥٥

٥٣٧

١٥٦

٤٤٧٠٤

٢٠٨٩٩٠

خوزستان..............

١٤٧

١٤٤

٣

١١٤٥

٥٠١

٣٩١

٢٥٣

٣٦٠٥٩

٣٩٢٣٩٠

زنجان..............

٨٩

٧٦

١٣

٩٢٥

٥٦١

٢٠٨

١٥٦

٣٩٢٣٤

٤٣٥٥٧٦

سمنان..............

١٨٩

١٧٣

١٧

٣١٨٩

٢١٣٣

٦٥٧

٤٠٠

١٢٦٠٥٥

٤١٨١٨٦

سيستان و بلوچستان..............

٥٦

٤٩

٧

٧٦٩

٣٨٧

٢١٧

١٦٥

٣٥٥٢٠

٢١٦٥٤٣

فارس..............

٢٤١

٢٣٢

٩

٣٩٩٥

٢٣٢٥

٨٨٢

٧٨٨

١٥٨٥٦٠

١٣٧٨٧٧٧

قزوين..............

٦٦

٦٤

٢

٥٤٥

٢٤١

٢٤٦

٥٨

١٤٨٣٤

٧١٦٦٤

قم..............

٤٧

٤٣

٤

٧٤٤

٥٣٢

٨١

١٣٠

٢٥٣٩٠

١٢٠٣٣٤

كردستان..............

١٤٥

١٤١

٤

٨٦١

٤٩٨

٢٨٧

٧٦

٣٥٩٠٤

٢٣٠٢٦٤

كرمان..............

١١٣

٩٣

١٨

٨٧٣٣

٤٢٥٦

١٩٨٦

٢٤٩١

٩٦٣٥٠٢

١٢٥٧٨٦٠٩

كرمانشاه..............

١٣٤

١١٦

١٨

١٣٩٠

٧٣٨

٤٩٨

١٥٥

٥١١٨٠

٤٠٨٠١٠

كهگيلويه و بويراحمد..............

٧٤

٦٥

٩

٦٨٣

٤١٢

١٣٨

١٣٤

٢٣٦٧٢

١٢٨٧٣٩

گلستان..............

٦٢

٤٤

١٨

١٦٦٥

٨٦١

٦١١

١٩٣

٧٢١٠٦

٢٤٧٢٤٤

گيلان..............

٣٨

٣٢

٦

١٣٤٩

٢٦٦

٨٦٢

٢٢١

٦١٧٣٧

١٣١٤٣٧

لرستان..............

١٠٥

٩٩

٧

١٩٢٠

٩٧٣

٥٥٥

٣٩١

٨٢٣٥٧

٢٨٢٢٩٨

مازندران..............

١١٥

١١١

٤

٢٨٤٠

١٥٣٣

٨٥٦

٤٥١

١٠٩٦٨٧

٤٠٠٩٣٣

مركزي..............

١٤٢

١٣٥

٧

٢٢٢٧

١١٤٥

٦٠٣

٤٧٩

٨٤٨٨٠

٦٢٣٤٨٦

هرمزگان..............

٣٨

٣٥

٢

٧٢١

٣٧٦

٢٢٧

١١٧

٢٦٧٩٠

٢٥٧٤٧٣

همدان..............

١٣١

١٢٥

٦

١٠١٣

٤٧٤

٣٨٢

١٥٧

٣٥٧٤٩

٢٧٤٣٢٦

يزد..............

٢١١

١٩٩

١٢

٨٧٠١

٤٧١٤

٢٧٠٣

١٢٨٤

٣٥٧٨٨٨

٦٣١٢٤٣٦

١) اطلاعات مربوط به معادن شن و ماسه از طريق نمونه گيري به كل كشور تعميم داده شده كه در برخي موارد موجب بروز اختلاف سرجمع با اجزا گرديده است .

٢) شاغلان معادني كه در آن، انجام بخشي از فعاليت استخراج به صورت كنتراتي به ديگران واگذار شده، جزو شاغلان معادن مذكور به‌حساب نيامده‌ است.

٣) از سال ١٣٧٥، شامل ارزش توليدات مواد معدني و ساير توليدات مي باشد.

مأخذ ـ مركز آمار ايران. (ر. پ).

+ نوشته شده در  2010/10/15ساعت 14:43  توسط اطلس ایران وجهان  | 

سال و استان

ارزش افزوده

پرداختي ها (داده‌ها)

دريافتي ها (ستانده‌ها)

١٣٧٠..............

٣٦٤٦٣٢

٨٥٠٢٤

٤٤٩٦٥٦

١٣٧٥..............

١٤٢١٥٣٣

٦٢١٣٦٩

٢٠٤٢٩٠٢

١٣٨٠..............

٤٦١٨٠٥٠

١٢٥٤٧٩١

٥٨٧٢٨٤١

١٣٨٣..............

-

-

-

١٣٨٤..............

١٣٥٠٢٦٠٢

٣٦١٥٨٠٧

١٧١٤٥٤٠٧

١٣٨٥..............

١٦٦٦٦٠٦٠

٦٣٤٥٠٣٥

٢٣٠١١٠٩٥

١٣٨٦..............

٢٣٧٣٢٧٢١

٧٥٩٧٩١١

٣١٣٣٠٦٣٢

١٣٨٧..............

٢٧٧٥٤٤٠٠

٨٦٣٢٠٢٥

٣٦٣٨٦٤٢٤

آذربايجان‌شرقي..............

٨٤١٢٦٧

١٥٣٤٦٢

٩٩٤٧٢٩

آذربايجان غربي..............

٤٩٨٠٤٣

٧٩٢٧٦

٥٧٧٣١٩

اردبيل..............

٥٧٨١٥

١١٦٥٨

٦٩٤٧٢

اصفهان..............

١١٢١١٨٣

٥١٦٨٨١

١٦٣٨٠٦٤

ايلام..............

٥٨٥٨١

١٣٦٢٦

٧٢٢٠٧

بوشهر..............

١٠١٤٩٤

٣٠٥٦٠

١٣٢٠٥٤

تهران..............

٥٣٩٨٧٣

٢٨٠٤٤٢

٨٢٠٣١٥

چهار محال و بختياري..............

١٢١٧٩٨

٣٠٢٤٩

١٥٢٠٤٧

خراسان جنوبي..............

٢٧٩٦٦٨

١١٦٤٥٨

٣٩٦١٢٦

خراسان رضوي..............

٥٧١٤٩٦

٢٢٩٧٥٤

٨٠١٢٥٠

خراسان شمالي..............

٩٧٦٤٣

١٢٨٤٥٨

٢٢٦١٠٢

خوزستان..............

٢٧٦٠٦٣

٨٨٠٩٥

٣٦٤١٥٧

زنجان..............

٢٢١٣٤٩

١٣٣٢٩٥

٣٥٤٦٤٤

سمنان..............

٣٨٢٥٦٠

١٢٥٤٧٥

٥٠٨٠٣٥

سيستان و بلوچستان..............

٢٠٠٣٣٠

٥٤١٥٨

٢٥٤٤٨٨

فارس..............

١٦٦٢٣٨٧

٣٠٦٥٥٨

١٩٦٨٩٤٥

قزوين..............

١٠٨٣٢٦

٤١٧٢٠

١٥٠٠٤٦

قم..............

١٢٣٣٨٧

٤٣٨٢٠

١٦٧٢٠٧

كردستان..............

١٣٧٩٧٢

٣٦٦٨٥

١٧٤٦٥٧

كرمان..............

١٠٩٧٧٢٧٢

٢٧٤٨٩٩١

١٣٧٢٦٢٦٣

كرمانشاه..............

١٥٩٦١٧

٤٤٣٧٥

٢٠٣٩٩٣

كهگيلويه و بويراحمد..............

٩٧٩٧٥

٣٦٢٦٤

١٣٤٢٣٨

گلستان..............

٣٠٦٢٧٩

١٣٠٨٣٩

٤٣٧١١٨

گيلان..............

١٢٩٦٥٠

٥٩٩٨٨

١٨٩٦٣٨

لرستان..............

٤٠٥٦٠٥

٨٣٥٣٩

٤٨٩١٤٤

مازندران..............

٣٥٥٩٧١

١٤٦٧٦١

٥٠٢٧٣٢

مركزي..............

٩١٦٦٦٧

٢١٢٨٨٠

١١٢٩٥٤٧

هرمزگان..............

٥٦٩٧٦٩

٢١٣٤٣٩

٧٨٣٢٠٧

همدان..............

١٣٩٤١٦

٧٤٠٣٠

٢١٣٤٤٧

يزد..............

٦٢٩٤٩٤٣

٢٤٦٠٢٩٠

٨٧٥٥٢٣٣

+ نوشته شده در  2010/10/15ساعت 9:19  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تعداد معادن، شاغلان،جبران خدمات مزد و حقوق‌بگيران وارزش توليدات معادن در حال بهره‌برداري (١) برحسب استان (ميليون‌ريال)

سال و استان

تعداد معادن

تعداد شاغلان

جبران خدمات مزد و حقوق‌بگيران

ارزش توليدات(٣)

جمع

نحوه مديريت

جمع (٢)

خط توليد

ساير(اداري، مالي و خدماتي)

خصوصي

عمومي

ماهر

ساده

١٣٧٠..............

١٩٢٠

١٣٩٣

٥٢٧

٥٠٣٢٢

٣٠١٧٠

١٣٠٤٧

٧١٠٦

٩٩٦٨٢

٤٢٤٨٧٠

١٣٧٥..............

٢٧٠٤

٢١٣٧

٥٦٧

٥٣٠٤٦

٢٣٢٥٩

١٦٣٧٢

١٣٤١٥

٤٨٠١٥٥

١٩٤١٦٠٠

١٣٨٠..............

٢٨٩٢

٢٥٤٨

٣٤٤

٥٥٥٦٠

٢٨٠١٣

١٤٩٣٩

١٢٦٠٨

٨٩٩٣٨٢

٥٦٧٥٧٨٧

١٣٨٣..............

-

-

-

-

-

-

-

-

-

١٣٨٤..............

٣٣٢٤

٢٩٩٦

٣٢٧

٥٤٨٥٤

٢٧١١٧

١٦٨٢٥

١٠٩١٢

١٧٥٢٧٦٢

١٦٧٧٠٢٥٣

١٣٨٥..............

٣٥٨٢

٣٣٠١

٢٨١

٦٠٠٦٢

٣١١٠٧

١٦١٤٦

١٢٨١٠

٢٣٠٧٨٤٠

٢٢٦٤٢٤٠٨

١٣٨٦..............

٣٧٩٩

٣٥٥٠

٢٤٧

٦٦٢٥٠

٣٥٣٧٥

١٨٠١٠

١٢٨٦٧

٣٣٢٥٦٥٠

٣٠٦٤٧٠٥٣

١٣٨٧..............

٤١١٦

٣٨٧٠

٢٤٦

٧٥٤٥٨

٤٠٠٣١

٢١١٤٦

١٤٢٨١

٤٣٤٨٢٥٥

٣٥٥٦٧٧٧٦

آذربايجان‌شرقي..............

١٧٢

١٥٩

١٣

٢٣٠٥

١٢٦٥

٥٢٥

٥١٥

٩١٨٧٥

٩٩٢٨٥٢

آذربايجان غربي..............

٢٩٨

٢٨٠

١٧

٢٦٥٣

١٣١١

٦٢٠

٧٢١

٨٩٩١٨

٥٦١٥٢١

اردبيل..............

١٠٩

١٠٩

٠

٦٢٣

٤٠٨

١١٢

١٠٤

١٤١٤٨

٦٧٣١٢

اصفهان..............

٣٣٢

٣٢٥

٧

٦٣٣٣

٣٧٩٨

١١٢٢

١٤١٣

٣٧٥٥٠٩

١٦٠٨٧٠٨

ايلام..............

٤١

٣٨

٣

٤٣٩

١٨٩

٩٦

١٥٢

١٤٤٨٥

٧١٩٢٧

بوشهر..............

١٢٧

١٢٥

٢

١٠٨٦

٤٥٥

٣٤٦

٢٨٦

٣٩٥٢٣

١٢٠٤٦٨

تهران..............

١٩٨

١٨٥

١٢

٣٨٧١

٢٣١١

٩١٥

٦٤٣

١٧٩٤١٧

٨٠٣١٧١

چهار محال و بختياري..............

٨٦

٧٣

١٢

٥١٧

٣٠٢

١١٤

١٠٢

١٧٠٢٥

١٤٨٦٨٠

خراسان جنوبي..............

١٣٤

١٣٠

٤

١٨٢٠

٩٨٩

٥٩٨

٢٣٣

٩٥٥٥٣

٣٨٤٧٨٦

خراسان رضوي..............

٢٦٦

٢٤٨

١٨

٢٩٣٧

١٣٣٨

٩٧٣

٦٢٥

١٣٤٣٤٠

٧٦٠٢٢٨

خراسان شمالي..............

٧٤

٦٠

١٥

٨١٠

٤٧٥

٢٤٨

٨٧

٣٢٧٧٣

٢٢٥٠٧٧

خوزستان..............

١٤٠

١٢٩

١١

١٢٨٤

٦١٣

٣٤٠

٣٣١

٥٥٩٤٢

٣٥٨٦٧٨

زنجان..............

٩٤

٩٠

٤

١٠٤٢

٦٦٢

١٩١

١٩٠

٥٠٥٩٩

٣٥٣٢٠٩

سمنان..............

٢١٦

٢١٠

٦

٣٧٧٢

١٧٧٨

١٥٩٠

٤٠٥

١٣٩٢٥٩

٤٩٤٧٦٧

سيستان و بلوچستان..............

٧٠

٦٨

٢

٩٣٢

٤٩١

٢٤٩

١٩٢

٣٦٧٨٨

٢٤٩٢٤٧

فارس..............

٢٦٠

٢٥٠

١١

٥٢٤٧

٣٣٣٥

٨٠١

١١١١

٢٦٠٣٤٧

١٩٣٩٦٥٧

قزوين..............

١٢٤

١٢٣

١

١٠٨٩

٦٤٠

٣٠٤

١٤٥

٣٤٤٤٢

١٣٤٥٧٠

قم..............

٤٧

٤٧

٠

٧٩٧

٥٣٥

٩٨

١٦٤

٣٤٥٥٠

١٦٥٢٢٩

كردستان..............

١١٦

١١١

٥

٧٣٩

٤٠٣

٢١٩

١١٦

٢٨٢٣٣

١٧٠٢٣٤

كرمان..............

١٠٩

٩٧

١٢

١٠٣٤٨

٥٢٩٥

٢٥٠٩

٢٥٤٥

١١٢٨٠٥٤

١٣٦٦٧٧٧٢

كرمانشاه..............

١٠٧

٩١

١٥

١١٣٢

٥٩٣

٣٥٢

١٨٧

٣٨٤٩٨

٢٠٣٧٦٩

كهگيلويه و بويراحمد..............

٨٦

٧٢

١٤

٧١٨

٤٢٨

١٣١

١٥٨

٣١٣٩٧

١٣٤٢٣٨

گلستان..............

٨٨

٧٥

١٤

٢٤٥٦

١٢٥٩

٩١٩

٢٧٨

١٤٦١٨٨

٤٠٣٢٦٦

گيلان..............

٣٧

٣٣

٥

١٤٠٦

٥٣٠

٧١٩

١٥٧

٧٨٣٨٨

١٨٤١٠٣

لرستان..............

١١٤

١٠٨

٦

١٨٤٢

٧٩٩

٧٠٥

٣٣٩

١١٥٠٣٦

٤٨٤٧٨٩

مازندران..............

١١١

١٠٢

٩

٢٧٥٩

١٥٨٠

٧٢٣

٤٥٦

١٣٠٤٩١

٤٦٧٢٢١

مركزي..............

١٦٨

١٥٧

١١

٢٧١٨

١٤٩٤

٦٦٩

٥٥٥

١٣٧٣٠٢

١١١٩٠٧٠

هرمزگان..............

٥٦

٥٤

٣

١٧٠٧

٦٤٤

٨٩٥

١٦٨

١٠٦٤٥٦

٣٣٠٨٩٨

همدان..............

١٢٢

١١٩

٣

٩١١

٣٦٠

٣١٩

٢٣٢

٣١٨٧٥

٢١١٦٤٦

يزد..............

٢١٥

٢٠٣

١٢

١١١٦٧

٥٧٥٢

٣٧٤٥

١٦٧٠

٦٧٩٨٤٦

٨٧٥٠٦٨٢

١) اطلاعات مربوط به معادن شن و ماسه از طريق نمونه گيري به كل كشور تعميم داده شده كه در برخي موارد موجب بروز اختلاف سرجمع با اجزا گرديده است .

٢) شاغلان معادني كه در آن، انجام بخشي از فعاليت استخراج به صورت كنتراتي به ديگران واگذار شده، جزو شاغلان معادن مذكور به‌حساب نيامده‌ است.

٣) از سال ١٣٧٥، شامل ارزش توليدات مواد معدني و ساير توليدات مي باشد.

مأخذ ـ مركز آمار ايران. (ر. پ).

+ نوشته شده در  2010/10/15ساعت 9:18  توسط اطلس ایران وجهان  | 

در ایران بیش از چندین توده معدنی سنگ آهن شناخته شده که تنها برخی از آنها مطالعه شده‌اند و بطور کلی نواحی آهن دار ایران را به مناسبت نزدیکی کانسارهای آهن نسبت به هم به چند منطقه تقسیم کرده‌اند:[۱]

+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 16:4  توسط اطلس ایران وجهان  | 

 معدن از لحاظ زمین‌شناسی در بخش جنوب‌شرقی کمربند تکتونوماگمایی ایران مرکزی و در مجموعهٔ آتشفشانی - رسوبی پاریز از کمربند دهج - ساردوئیه در استان کرمان جای گرفته‌است. زمین‌شناسی کانسار سرچشمه اولین بار توسط (Baizn and Hubner ۱۹۶۹) و سپس توسط (Waterman and Hamilton ۱۹۷۵) شرح داده شده‌است. کانسار سرچشمه تقریباً در قسمت مرکزی یک زون متشکل از مواد آتشفشانی و رسوبی چین‌خورده که با جهت عمومی شمال‌غرب - جنوب‌شرق از جنوب ترکیه تا بلوچستان ادامه دارد، واقع شده‌است. در محدودهٔ معدن گسل‌هایی با روند شمالی - جنوبی وجود دارند که این حرکات تکتونیکی به همراه ماگماتیسم منطقه مربوط به زمان کوارترنر می‌باشد. معدن در دامنهٔ شمالی کوه مامرز قرار گرفته و سنگ‌های منطقه از کمپلکس‌های آتشفشانی - رسوبی، توده‌های نفوذی الیگومیوسن و گدازه‌های داسیتی کواترنر تشکیل یافته‌است. کمپلکس ائوسن از پیروکلاستیک‌هایی که توسط گدازه‌های تراکی‌آندزیتی و تراکی‌بازالتی دگرسان‌شده، ساخته شده‌است. این کمپلکس دچار چین‌خوردگی شده و طاقدیسی با روند شرقی - غربی در آن به‌وجود آمده‌است. توده‌های نفوذی گرانودیوریت‌های پورفیری هستند که دایک‌های بیشماری در آن‌ها تزریق شده‌است، جهت این دایک‌ها اکثرا حدود N۲۵W است. منشاء این گرانودیوریت احتمالاً ماگمایی هیبرید می‌باشد. توپوگرافی محل نیز به خوبی گسترش یافته و به علت فرسایش سریع سنگ هوازده، حوضهٔ وسیعی در اطراف کانسار گسترش یافته‌است. آب منطقه نیز توسط رودخانهٔ سرچشمه زهکشی می‌شود. تودهٔ معدنی کانسار سرچشمه به شکل عمومی یک بیضی با ابعاد ۲/۱×۲/۴ کیلومتر و عمق ۶/۱ کیلومتر می‌باشد.

موقعیت جغرافیایی

معدن مس سرچشمه با مختصات "۲۰ '۵۲° ۵۵ طول شرقی و "۴۰ '۵۶° ۲۹ عرض شمالی در ۱۶۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان و ۵۰ کیلومتری رفسنجان قرار دارد. این معدن از طریق جادهٔ آسفالته به رفسنجان و سیرجان مرتبط بوده و فاصله آن تا بندرعباس ۴۳۷ کیلومتر است. ارتفاع این ناحیه از سطح دریا به‌طور متوسط ۲۶۲۰ متر است و بلندترین نقطهٔ آن از سطح دریا ۳۲۸۰ متر ارتفاع دارد. تغییرات سالیانهٔ درجهٔ حرارت در این ناحیه از ۱۵- تا ۳۲+ درجهٔ سانتی‌گراد می‌باشد. میزان بارندگی در ارتفاعات ۵۵۰ میلی‌متر در سال گزارش شده و سرعت باد در این ناحیه گاهی به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد

 تاریخچه

این محل از قدیم به‌دلیل جاری بودن آب‌های زنگاری‌رنگ و تشکیل رسوبات آبی‌رنگ در کف دره‌ها و جویبارها مورد توجه بوده‌است. این رسوبات نمک که سولفات مس می‌باشند، هم اکنون نیز در کف آبراهه‌های اطراف معدن قابل مشاهده می‌باشند. این کانسار برای اولین‌بار توسط مهندس انتظام در سال ۱۹۲۸ کشف شد. او در این منطقه به‌دنبال سرب و روی بود که مشاهده سرباره‌های مربوط به قرن‌های گذشته و آزمایش آن‌ها در منطقه او را به این معدن راهنمایی کرد. اولین کارهای اکتشافی و پی‌جویی در سال ۱۹۶۶ توسط سازمان زمین‌شناسی کشور در این منطقه انجام شد. کارهای دقیق‌تر اکتشافی با حفاری‌هایی به‌طول ۱۲۰۰۰ متر ادامه یافت. عملیات معدن‌کاری در این معدن از سال ۱۳۴۵ با صدور پروانهٔ اکتشاف به نام «شرکت سهامی معادن کرمان» آغاز شد. در سال ۱۳۴۶ این شرکت به همراه یک شرکت مهندسی مشاور انگلیسی به تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی منطقه به مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰ پرداخته و به‌دنبال آن شبکه حفاری ۲۰۰ متری بر روی نقشه ۱:۲۵۰۰ ایجاد شد. با انحلال مشارکت شرکت‌های ایرانی - انگلیسی در سال ۱۳۴۹ ادامهٔ عملیات اکتشافی به «شرکت سهامی معادن مس سرچشمه» سپرده شد و این شرکت توانست تا سال ۱۳۵۴ عملیات حفاری عمقی در شبکه‌های ۱۰۰ متری قائم و ۵۰ متری زاویه‌دار را به انجام رساند. در سال ۱۳۵۵، به دنبال تحولات پدید آمده در شیلی، شرکت آناکاندا (Anaconda) از کمپانی‌های اصلی بهره‌برداری مس شیلی، طی مشارکت با «شرکت ملی صنایع مس ایران» - که جایگزین شرکت سهامی معادن مس سرچشمه شده بود - طرح ۲۰ ساله بهره‌برداری از معدن و طراحی کارخانه را آغاز نمود که این برنامه‌ها با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شد. ادامهٔ فعالیت‌ها در سال ۱۳۵۷ توسط کارشناسان ایرانی پیگیری شد و آنان توانستند طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ به ترتیب واحدهای «معدن و تغلیظ»، «ذوب و ریخته‌گری»، «استحصال مولیبدن» و «پالایشگاه» را راه‌اندازی کنند (عباسی کلیمانی، ۱۳۸۳).

 نحوه استخراج

استخراج در معدن سرچشمه بدین شرح است که پس از عملیات انفحار، سنگ معدن بر اساس نوع و مشخصات مربوطه توسط کامیون‌های بزرگ معدنی به محل مناسب انتقال می‌یابد و از آنجا با توجه به برنامه تولید معدن بارگیری و به سنگ شکن اولیه (از نوع ژیراتوری) منتقل می‌شود. پس از خردایش، خاک با دانه بندی ۱۰۰٪ زیر ۸ اینچ در انبار درشت با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن ذخیره می‌گردد. در حال حاضر و پس از انجام فاز اول توسعه معدن، میزان سنگ سولفوری قابل انتقال به سنگ شکن اولیه به سقف ۶۰ هزار تن در روز با عیار متوسط ۹/۰ درصد رسیده‌است که با اجرای فاز دوم توسعه، این میزان به حدود ۸۰ هزار تن در روز با عیار ۸۵/۰ درصد خواهد رسید.


کارخانه تغلیظ شماره یک

این کارخانه شامل سنگ شکن‌های ثانویه و ثالثیه، پرعیارکنی، مولیبدن، خشک کن و کارخانه پخت آهک است. خوراک مورد نیاز کارخانه تغلیظ با نوار نقاله از انبار درشت به بخش خردایش که شامل سنگ شکن‌های ثانویه (مخروطی استاندارد) و ثالثیه (سرکوتاه) است، وارد می‌شود و پس از خردایش، بر اساس دانه بندی به قسمت آسیا ارسال می‌گردد. در این قسمت، خاک به همراه برخی مواد افزودنی دیگر، در آسیاهای گلوله‌ای نرم شده و برای سایزبندی به هیدروسیکلون‌ها و از آنجا به سلول‌های رافر ارسال می‌شود.

محصول با ارزش این سلول‌ها کنسانتره‌است که به سلول‌های کلینر و سپس به سلول‌های ریکلینر می‌رود. کنسانتره مس – مولیبدن از سلول‌های ریکلینر به سمت تیکنر مس – مولیبدن و از آنجا به کارخانه مولیبدن ارسال می‌شود. کنسانتره مس جدا شده از مولیبدنیت به صورت دوغاب وارد تیکنرهای مس شده و پس از خشک کردن به انبار کنسانتره و یا به محل اختلاط و آماده سازی خوراک کارخانه ذوب انتقال می‌یابد.

وضعیت اسکان

از نظر تسهیلات زندگی در معدن یک شهرک با ۲۵۰۰ واحد مسکونی برای خانواده‌ها با مساحتی معادل ۲۸۰۰۰۰ متر مربع زیربنا برای سکونت ۲۵۰۰ خانوار احداث گردیده و ۱۵۰ دستگاه کاروان مسکونی با تجهیزات کامل جهت اسکان مجردین در نظر گرفته شده‌است. این شهرک دارای تسهیلات آموزشی از قبیل مهدکودک، کودکستان، دبستان، راهنمایی و دبیرستان، مسجد، فروشگاه، رستوران، استادیوم ورزشی، بانک، سرویس‌های ایاب و ذهاب جهت کارکنان می‌باشد

 وضعیت کنونی

در حال حاضر مجتمع مس سرچشمه اولین تولیدکنندهٔ مس در ایران است که تحت پوشش شرکت ملی صنایع مس ایران قرار دارد. بهره‌برداری از معدن از سال ۱۳۸۰ براساس طرح توسعهٔ معدن که توسط کارشناسان ایرانی تدوین شده، صورت می‌گیرد. میزان کانسنگ خروجی روزانه از جبهه‌های مختلف معدن که به روش روباز استخراج می‌شود ۴۱۰۰۰ تن و سالیانه حدود ۱۴ میلیون تن با عیار ۱٪ می‌باشد. میزان تولید نیز ۱۲۰۰۰۰ تن در سال بوده که در طرح توسعه به ۲۰۰۰۰۰ تن افزایش یافته‌است. براساس این طرح ظرفیت استخراج روزانه از حدود ۴۰۰۰۰ تن به ۸۰۰۰۰ تن رسیده و عمر مفید معدن با این طرح از ۱۵ سال به ۲۷ سال افزایش یافته و تا سال ۱۴۰۳ شمسی ادامه خواهد یافت.

معدن مس میدوک در ۴۲ کیلومتری شمال شرقی شهر بابک از توابع استان کرمان و در فاصله ۱۳۲ کیلومتری شمال غرب معدن مس سرچشمه قرار گرفته‌است.نام قدیمی این معدن مس لاچاه بوده‌است که به سبب نزدیکی به روستای میدوک به این نام تغییر یافته‌است.میزان ذخیره زمین شناسی کانسار مس میدوک ۱۷۰ میلیون تن با عیار ۸۳ درصد محاسبه گردیده که از این مقدار به میزان ۱۴۴ میلیون تن آن با عیار ۸۵ درصد قابل استخراج است. عیار حد معدن ۲۵ درصد در نظر گرفته شده و نسبت باطله به ماده معدنی ۴/۲ به یک می باشد.شیب نهایی معدن ۳۸ درجه، ارتفاع پله‌ها ۱۵ متر و شیب پله‌ها ۶۴ درجه می باشد.[۱]

معدن مس سونگون و کارخانه تولید مس سونگون در استان آذربایجان شرقی واقع شده و فاصله این کانسار از شهر تبریز ۱۳۰ کیلومتر ، از اهر ۷۵ کیلومتر و از ورزقان 30 کیلومتر بوده و در محدوده روستای تخریب شده سونگون واقع است. این معدن در یک منطقه کوهستانی با متوسط ارتفاع ۲۰۰۰ متر بالای سطح دریا واقع شده و در شمال باختری ایران بر روی کمربند مس جهانی قرار دارد. این کانسار به صورت توده نفوذی ، بر روی رشته کوه های قره داغ که اخیرا" ارسباران هم نامیده میشود قرار گرفته‌است. این رشته کوه‌ها با ۸۰ کیلومتر عرض بخشی از کمربند آندزیتی آلپ- هیمالیا می باشند. رشته کوه های مزبور از سمت شرقی از انتهای کوههای تالش، جنوب شهرستان گرمی شروع شده و با روند غربی - شرقی از سوی غرب به رشته کوه های قفقاز در جمهوری آذربایجان وارمنستان و نیز آناتولی در ترکیه ملحق می شوند. در واقع این رشته کوه‌ها دنباله رشته کوه های قفقاز کوچک می باشند. بلندترین و مرتفع ترین نقطه این رشته کوه ۲۴۶۰ متر و پست ترین نقطه آن ۱۷۰۰ متر می باشد، بدین ترتیب اختلاف ارتفاع در محدوده معدن حدود ۷۵۰ متر می باشد که سبب ایجاد توپوگرافی شدید و دامنه های پرشیب شده‌است.

کانی سازی اصلی کانسار شامل کانی‌های مس و مولیبدن است و دومین تولید کننده مس ایران می‌باشد.

ذخیره احتمالی این معدن بیش از یک میلیارد تن و ذخیره قابل استخراج آن(با توجه به اکتشافات انجام گرفته ) حدود ۶۰۰ میلیون تن برآورد شده است که در مجموع کل ذخایر قطعی، احتمالی و ممکن در محدوده کانسار سونگون حدود ۷/۱ میلیارد تن سنگ مس با عیار 67/. % است و بدین ترتیب، معدن مس سونگون دارای ذخیره احتمالی و قطعی بالایی نسبت به معدن مس سرچشمه کرمان است .از طرف دیگر با توجه به اکتشافات نیمه تفصیلی در حال انجام در منطقه بالوجه ، ذخایر این معادن در دنیا کم نظیر خواهد بود.در این معدن غیر از فلز با ارزش مس ،مولیبدن،طلا،نقره و دیگر عناصر با اهمیت به صورت فلزات همراه وچود دارند که ارزش معادن مذکور را بسیار بالا خواهد برد.

معدن مس قلعه زری در کنار روستای قلعه زری و در فاصله ۱۸۰ کیلومتری جنوب غرب بیرجند قرار دارد. رگهٔ اصلی معدن دارای طول ۲۰۰۰ متر و ضخامت ۳ تا ۵ متر است که کانسنگ در حال بهره برداری آن در عمق ۳۰۰ متری دارای ۲٪ مس و حدود ۰٫۵ گرم در تن طلا است .کنسانتره ۲۴٪ مس اینکانسار دارای ۱۷ گرم در تن طلا می‌باشد.[۱]

 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 15:57  توسط اطلس ایران وجهان  | 

کشور ایران با برخی کشورهای همسایه خود دارای میادین نفتی مشترک است. این کشورها عبارتند از عراق، عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی و عمان. در حال حاضر حداقل ۱۵ مخزن نفتی مشترک بین ایران و این کشورها وجود دارد. در این بین مخازن مشترک واقع در خشکی در همجواری کشور عراق قرار دارد و سایر مخازن در خلیج فارس و دریای عمان واقع‌اند. در طول مرز مشترک ایران و عراق ۵ میدان نفتی نفت‌شهر(سابقاً نفت شاه)، دهلران، پایدار غرب، آزادگان و یادآوران (سابقاً حسینیه-کوشک) وجود دارند. در طول مرز مشترک آبی ایران و عربستان سعودی، ۴ میدان نفتی اسفندیار، فروزان، فرزاد A (فارس ۱) و فرزاد B (فارس ۲) قرار دارند. در طول مرز مشترک آبی ایران و قطر، میدان رشادت قرار دارد. در طول مرز مشترک آبی ایران و کویت، میدان نفت و گاز آرش قرار دارد. در طول مرز مشترک آبی ایران و امارات عربی متحده، مخازن فرزام، نصرت در مجاورت مخازن اماراتی قرار دارند. فهرست میدان‌های نفتی ایران حوزه‌های نفتی مرکزی و زاگرس مسجدسلیمان آزادگان گچساران عسلویه شرقی پارس جنوبی هفتکل آغاجاری اهواز بینک بی‌بی‌حکیمه مارون کرنج پرنج پارسی رگ‌سفید اروند بالارود جفیر توسن شادگان منصوری آب تیمور چنگوله آذر منصورآباد یادآوران رامین بند کرخه بینک ماهشهر نفت‌شهر دهلران پایدار غربی چنگوله آذر حوزه‌های نفتی شمال و دریای خزر مغان البرز قم ناحیه خزر دارای حدود ۴۰ مخزن نفت و گاز می‌باشد که نامگذاری نشده‌اند و ایران هم اکنون از آنها بهره‌برداری نمی‌کند. حوزه‌های نفتی خلیج فارس میدان های نفتی حوزه خارگ عبارتند از: فروزان ابوذر دورود اسفندیار میدان های نفتی حوزه لاوان عبارتند از: رشادت رسالت سلمان بلال میدان های نفتی حوزه سیری عبارتند از: الوند (سیری آ) اسفند (سیری ‌ئی) سیوند (سیری سی) دنا (سیری دی) نصرت (مشترک با دبی) میدان های نفتی حوزه بهرگان عبارتند از: هندیجان بهرگانسر نوروز سروش
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 15:48  توسط اطلس ایران وجهان  | 

مقاله فهرست میدان‌های نفتی ایران مشتمل بر مخازن و حوزه‌ها و میدان‌های نفتی واقع در قلمرو خاکی و آبی کشور جمهوری اسلامی ایران است. برخی از این میادین در حال حاضر فعال و تعدادی نیز غیر فعال و یا در حال توسعه می‌باشند. در این مقاله میادین نفتی ایران از دوجنبه، یکی بر اساس موقعیت مکانی و دیگری بر اساس مالکیت و حق برداشت بررسی میشوند.

اکثر میادین نفتی واقع شده در غرب ایران دارای ظرفیت تولید کمتر از ۵۰٬۰۰۰ می‌باشند، از این رو از اهمیت کمتری برخوردار می‌باشند. در جنوب ایران حوزه‌های عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران بر اساس میزان نفت قابل برداشت روزانه بالاتر و حجم مخازن بیشتر دارای اهمیت بیشتری بوده و بر همین اساس ترجیح داده شده به چهار ناحیه مجزای: خارک، لاوان، سیری و بهرگان تقسیم‌بندی شوند.

ذخاير درياي خزر: درياي خزر واقع در بين كشورهاي ايران، آذربايجان، قزاقستان، روسيه و تركمنستان، بزرگترين درياچه جهان بشمار مي‌آيد. كل ذخاير نفت اين منطقه حدود 243 ميليارد بشكه برآورد گرديده كه حدود 10 ميليارد بشكه آن تثبيت شده و مابقي ذخاير احتمالي مي‌باشند. انجام فعاليتهاي نفتي در اين منطقه به دو دليل مشكلاتي را بوجود آورده است. يك دسته از مشكلات، ناشي از شرايط خاص اين دريا از لحاظ قابليت كشتيراني، ناآرامي دريا، ارتفاع زياد امواج در برخي از نقاط آن و دسته ديگر به عدم اطمينان در مورد چگونگي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر و توجه سرمايه‌گذاران و شركتهاي نفتي به اين امر مي‌باشد.

در حال حاضر در ايران مطالعه اكتشافي كامل خزر جنوبي (در محدوده‌اي حدود 22 درصد از خزر) صورت گرفته و براي نخستين بار ساختارهاي محتمل نفتي اين منطقه براي حفاري‌هاي اكتشافي مشخص گرديده است. براساس اين مطالعه احتمال وجود نفت و گاز در حداقل 8 بلوك آن بيشتر مي‌باشد. از آنجا كه اكثر اين بلوك‌ها در عمق 400 تا 800 متر از سطح آب قرار دارند لذا براي انجام حفاري اكتشافي در آنها به دكلي مناسب نظير دكلهاي نيمه شناور نياز است كه جهت ساخت چنين دكلي براي حفاري تا عمق 1000 متر نيز اقداماتي صورت گرفته است. همچنين در سال 1380، در خصوص انجام لرزه نگاري سه بعدي به وسعت 2500 كيلومتر مربع به منظور تكميل اطلاعات اكتشافي، اقداماتي آغاز گرديده است.

جدول (2-2) ساختارهاي مهم شناسايي شده در جنوب درياي خزر را به ترتيب اولويت نشان مي‌دهد. 

جدول (2-2)  :  ساختارهاي مهم شناسايي شده در جنوب درياي خزر

بلوك

عمق

(متر زيرسطح دريا)

نفت در جا احتمالي (معادل ميليون بشكه)

موقعيت در محدوده

1 (البرز)

500

20000

مشترك با جمهوري آذربايجان

29 (چالوس)

800

3000

17 تا 22 درصد آبهاي درياي خزر

6

750

3000

14 درصد

24 (نور و رويان)

700

2550

17 درصد

23 (رامسر)

600

1500

11 درصد

8

550

1400

نزديك ساحل ايران

7

750

900

17 درصد

18 (رودسر)

80

500

17 درصد

جمع

ـــ

32850

نزديك ساحل

کل ذخاير نفت ايران 109 ميليارد و 161 ميليون بشکه است، که بدين ترتيب ايران پس از عربستان، عراق، و امارات متحده عربي چهارمين ذخاير بزرگ نفت جهان را در اختيار دارد.
بنابر اعلام صندوق بين‌المللي پول، عربستان سعودي تقريبا يک چهارم کل ذخاير نفت جهان را در خود جاي داده است، به طوريکه ذخاير نفت اين کشور بالغ بر 303 ميليارد بشکه مي شود.
ذخاير نفت عراق نيز 11 درصد کل ذخاير نفت جهان را تشکيل مي دهد و ذخاير قطعي نفت اين کشور به 133 ميليارد و 419 ميليون بشکه مي رسد.
صندوق بين‌المللي پول ذخاير نفت امارات متحده عربي را 121 ميليارد بشکه، کويت 108 ميليارد بشکه، و ونزوئلا 97 ميليارد بشکه اعلام کرده است.
بنابر اين گزارش، 81 درصد کل ذخاير قطعي نفت جهان در اختيار کشورهاي عضو اوپک قرار دارد به طوريکه مجموع ذخاير نفت اين کشورها به 983 ميليارد بشکه مي رسد.
بر اساس اعلام صندوق بين‌المللي پول در ميان کشورهاي غير عضو اوپک بيشترين ذخاير نفت در اختيار کشورهاي روسيه با 72.7 ميليارد بشکه، آمريکا با 24.2 ميليارد بشکه، چين با 24 ميليارد بشکه، مکزيک با 12 ميليارد بشکه، و نروژ نيز با 12 ميليارد بشکه است.
اين گزارش مي افزايد، سهم ذخاير نفت کشورهاي عضو اوپک از کل ذخاير نفت جهان از 30 سال پيش تاکنون با رشد تدريجي همراه بوده است، به طوريکه سهم ذخاير اوپک از حدود 60 درصد در سال 1970 به 70 درصد در سال 1986 و نهايتا به حدود 80 درصد از اوايل دهه 1990 رسيده است.
در مقابل، سهم ذخاير نفت کشورهاي غير عضو اوپک نيز طي 30 سال گذشته با کاهش همراه بوده است. در حاليکه سهم کشورهاي غير عضو اوپک از کل ذخاير نفت جهان در اوايل دهه 1970 حدود 40 درصد بود اين رقم از اواسط دهه 1980 با کاهش مواجه شد و هم اکنون به کمتر از 20 درصد رسيده است.

+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 15:46  توسط اطلس ایران وجهان  | 

میدان نفتی مسجد سلیمان اولین و قدیمی ترین میدان نفتی در خاورمیانه، در شهرستان مسجد سلیمان و در استان خوزستان واقع است. [۱] این میدان در سال ۱۲۸۷ خورشیدی توسط یک شرکت انگلیسی کشف و کار خود را آغاز نمود. از سال ۱۹۰۸ تا سال ۱۹۲۸ میلادی، تمام نفت تولیدی ایران از میدان نفتی مسجدسلیمان استخراج می‌گردید.[۲]

طرح توسعه میدان

در حال حاضر طرح توسعه ثانویه این میدان توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت و با سرمایه گذاری مشترک شرکت CNPCI چین و NESCO ایران در دست پیگیری می‌باشد.[۳] مجری این طرح جناب آقای مهندس سعید حافظی، از متخصصان برجسته صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند که در همایش مدیران ارشد نفت به عنوان مدیر نمونه در بخش سرپرست مهندسی نفت طرح‌ها برگزیده شدند.[۴] هدف نهایی طرح در این فاز از توسعه دستیابی به تولید ۲۵۰۰۰ بشکه در روز می‌باشد، آن هم در میدانی که مدتهای پیش توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در یال شمالی بدون نفت اعلام شده بود. ساخت یک کارخانه بهره برداری و نمک زدایی، واحد تفکیک گر سرچاهی، حفاری ۱۷ حلقه چاه و تاسیسات سطح الارضی از دیگر فعالیتهای این طرح در بخش بیع متقابل می‌باشد.احداث ۳۵ کیلومتر خط انتقال نفت، ۱۳ کیلومتر خط انتقال گاز، احداث پست برق و پست مخابرات از پروژه‌های بخش ایرانی طرح است.

میدان نفتی آغاجاری در ۹۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز و در مجاورت میدان‌های مارون، پازنان، کرنج و رامشیر قرار دارد.

این مخزن با مساحت ۳۸۸۵۰ هکتار و ذخیره نفت در جای اولیه ۲۶۴۲۸ میلیون بشکه، در سال ۱۳۱۵ کشف و در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی به بهره‌برداری رسید. تعداد چاههای این مخزن ۱۶۱ حلقه می باشد که ۷۳ حلقه نفتی، ۳ حلقه گازی، ۳۶ حلقه مشاهده ای و مابقی تزریقی و توصیفی و معلق و متروکه و غیره است.

بر روی این مخزن پنج واحد بهره برداری شماره ۱ تا ۵ آغاجاری احداث گردیده که تعداد ۲۲ حلقه از این میدان از طریق فرازآوری با گاز در مدار تولید می باشند. در این راستا ایستگاه فرازآوری با گاز آغاجاری به همراه ۳ حلقه چاه گازی، گاز مورد نیاز این عملیات را فراهم می سازند.‏ ظرفیت تزریق گاز به این میدان روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز است و گاز مورد نیاز برای تزریق به این میدان از فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی تامین می‌شود

میدان نفتی گچساران در فاصله ۲۲۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز و در منطقه نفتخیز گچساران واقع شده است. این حوزه شامل سازندهای شکافدار آسماری و بنگستان بوده که در جهت عمومی شمال غربی-جنوب شرقی طاقدیس‌های میادین نفتی جنوب ایران قرار گرفته است. این میدان، طاقدیسی به طول حدود ۷۰ کیلومتر و عرض ۶ تا ۱۵ کیلومتر است.

منطقه نفتخیز گچساران در سالهای ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ هجری شمسی مورد مطالعه قرار گرفت. در سال ۱۳۱۰ عملیات حفاری برای چندمین بار آغاز شد و پس از حفر چاه‌های بسیار در لایه آسماری، سرانجام استخراج نفت از مخزن گچساران در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی از چاه شماره ۱۳ به بهره‌برداری رسید.

 تولید نفت

بخش اعظم تولید نفت از سازند آسماری این میدان صورت می گیرد که عمدتاً از سنگهای کربناتی تشکیل شده است. اولین چاه بنگستانی تولیدی ، چاه شماره ۳۶ بوده است که بهره‌برداری از آن از سال ۱۳۴۰ آغاز گردید. تاریخچه بهره‌برداری از این مخزن نشان می دهد که به جز یک دوره کوتاه بین سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ ، تولید از مخزن گچساران همواره ادامه داشته و میزان تولید نیز همیشه سیر صعودی داشته است، بطوریکه در سال ۱۳۵۳ به حداکثر میزان خود یعنی بالغ بر ۹۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. مطالعات میزان بهره دهی چاه‌ها نشان می دهد که شاخص بهره دهی از ۲ تا بیش از ۵۰۰ پام (بشکه در روز) متغیر می باشد که این اختلاف زیاد بین شاخص بهره دهی چاهها ، بیانگر تاثیر شدید سیستم شکافدار و تراکم شکاف ها و نهایتاً برخورد دهانه چاه با شکافها می باشد.

شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران روزانه بطور متوسط ۷۵۰ هزار بشکه نفت از ۱۲ مخزن تولید می نماید. این میادین عبارتند از گچساران، بی‌بی حکیمه، بینک، پازنان، رگ‌سفید، نرگسی، سیاهمکان، گلخاری، چلینگر، گرنگان، خویز و رودک. عمده تولید این شرکت از مخزن گچساران صورت می گیرد که روزانه به حدود ۴۸۰ هزار بشکه بالغ می گردد.

میدان نفت شهر در فاصله ۱۰۰ کیلومتر شمال غربی ایلام و ۲۲۵ کیلومتری جنوب غربی کرمانشاه و ۶۰ کیلومتری قصر شیرین قرار گرفته‌است. این میدان نفتی در سال ۱۹۲۳ میلادی در تاقدیس نفت شهر کشف شد. این میدان پیشتر با نام نفت‌شاه شناخته می‌شد.

در حال حاضر میدان نفت شهر تنها میدان نفتی در حال تولید استان کرمانشاه بوده که دارای ۶۹۲ میلیون بشکه ذخیره نفت خام و مقادیری ذخیره گاز طبیعی در کلاهک گازی است.[۱] از آنجا که این میدان، با میدان نفت‌خانه عراق دارای مخزنی مشترک می‌باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نفت این میدان پس از فراورش، شیرین‌سازی، نمک‌زدایی به تلمبه‌خانه و از آنجا به ایستگاه تقویت فشار پاطاق و سپس پالایشگاه کرمانشاه منتقل می‌شود

+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 15:44  توسط اطلس ایران وجهان  | 

پارس جنوبی

از
میدان گازی پارس جنوبی/گنبد شمالی

میدان گازی پارس جنوبی (در قطر: گنبد شمالی) بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و در آبهای سرزمینی ایران و قطر واقع شده‌است. این میدان گازی بین ایران و قطر مشترک بوده و در کشور قطر میدان گازی گنبد شمالی نام دارد.

مساحت این میدان ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است که ۳۷۰۰ کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی ایران و ۶۰۰۰ کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمینی قطر قرار دارد.[۱] حجم گاز برداشت‌شدنی میدان به همراه میعانات گازی، معادل ۲۳۰ بیلیون بشکه نفت خام است.

ذخیره بخش ایرانی میدان ۱۴ تریلیون مترمکعب گاز درجا و ۱۰ تریلیون مترمکعب گاز قابل برداشت و ۱۷ بیلیون بشکه میعانات گازی (۹ بیلیون بشکه قابل برداشت) است که ۵۰ درصد ذخایر گازی ایران و ۸ درصد از ذخایر گازی جهان است.[۲][۳]

ذخیره بخش قطری میدان ۳۷ تریلیون مترمکعب گاز درجا و ۲۶ تریلیون مترمکعب گاز قابل برداشت و ۳۰ بیلیون بشکه میعانات گازی (۱۰ بیلیون بشکه قابل برداشت) است که معادل ۹۹٫۹ درصد ذخایر گازی قطر و ۲۱ درصد ذخایر گازی جهان است.[۴][۵]

بهره‌برداری از مجتمع بندری پارس، از تیرماه ۱۳۸۹ به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.[۶]

قطر در نظر دارد با تکمیل پروژه‌های توسعه این میدان، در پایان سال ۲۰۱۰ به ظرفیت تولید روزانه ۱۸ میلیارد فوت مکعب در روز دست یابد.[۷]

در پایان سال ۱۳۸۸ ایران توانست به میزان تولید ۱۷۱٬۴۲۸٬۰۰۰ متر مکعب در روز دست یابد.[۸]

به گفته سیف الله جشن ساز، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، قطر تاکنون با ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز خود از سال ۱۹۸۸(پایان جنگ ایران و عراق) توانسته است از پارس جنوبی (گنبد شمالی قطر) به عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، برداشت کند. اما ایران با سرمایه گذاری ۴۰ تا ۷۰ (بهترین میزان)میلیارد دلاری در پارس جنوبی و عسلویه فاصلهٔ زیادی تا میزان برداشت قطری‌ها دارد

+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 15:38  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
  كشور ما ايران بدليل شرايط متنوع زمين شناسي داراي كانسارهاي متنوع زغالي است. طبق آخرين آمار حاصله از مركز آمار ايران، ميزان ذخاير قطعي زغال سنگ در كشور در سال 1380 معادل 310 ميليون تن برآورد گرديده است. اين رقم در سال 1376 برابر 103 ميليون تن بوده كه متوسط نرخ رشد ذخاير، كه نشان از اكتشاف ذخاير جديد دارد، معادل 37 درصد بوده است. تعداد معادن فعال زغال سنگ در كشور كه اغلب آنها خصوصي مي باشند، 83 معدن گزارش گرديده است.
   قسمت عمده منابع زغالي ايران در پنج ناحيه يعني در نواحي ذيل واقع شده است :
   I.ناحيه كرمان ـ ناي بند (طبس)
   II.ناحيه البرز
   III.نايه شمال شرق خراسان
   IV.كاشان ـ اصفهان
   V.مراغه (آذربايجان)
   Iـ ناحيه كرمان ـ ناي بند (طبس)
   اين محدوده وسعتي نزديك به 60 هزار كيلومتر مربع از ايران مركزي را در بر گرفته است. تشكيلات زغالدار در تمام اين ناحيه پيوستگي نداشته، بلكه بيشتر بصورت مناطق كوچك چين خورده هستند در محدوده كرمان ـ نايبند چهار حوضه عمده زغالدار از يكديگر تفكيك شده‌اند كه عبارتند از:
   كرمان ـ نايبند ـ مزينو ـ پروده
   الفـ حوضه زغالي كرمان
   اين حوضه در قسمت شرق ايران مركزي و در محدوده چين خوردگي‌هاي كرمان – يزد واقع شده است. كانسارهاي زغال به فواصل 50 تا 220 كيلومتري شمال غرب كرمان واقع شده و از نظر ساختمان زمين شناسي جزء سينكلينوريوم كرمان ـ بهاباد محسوب مي‌شوند.اين سينكلينوريوم از طرف جنوب غربي به گسل كوهبنان از طرف جنوب شرقي به تشكيلات پالئوزوئيك محدود مي‌شود. طول سينكلينوريوم از هجدك تا شمال غرب بهاباد 195 كيلومتر و عرض آن از 20-18 كيلومتر در باب نيزو تا 15-14 كيلومتر در شمال غرب پابدانا متغير است.از نظر مورفولوژي منطقه كوهستاني بوده و ارتفاع آن از سطح دريا از 1500+ متر در دره‌ها تا 3000+ متر در كوهها متغير است. ليتولوژي نقاط مرتفع كوهستاني از دولوميتها و آهكهاي سخت پالئوزوئيك، آهكهاي كرتاسه و يا ماسه سنگهاي ژوراسيك تشكيل شده است. (جدول 1) در اين ناحيه رسوبات و بيرون زدگيهاي قبل از دوران اول تا چهارم ديده مي‌شود.
   پديده‌هاي تكتونيكي شديد، باعث تغييرات فاحش شيب ا
 
  تصوير 1
ليست تصاوير
آخرين بعدي


نهشته‌هاي زغالخيز كرمان در 6 زون زغالدار بنامهاي A,B,C,C1,D,E

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:51  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ژيپس
 
  ذخائر ايران
  بيش از 470 ذخيره و پتانسيل گچ در ايران وجود دارد. که هم اکنون متجاوز از 270 ذخيره آن بهره برداري مي شود. معاونت تجهيز و بهره برداري معادن وزارت معادن و فلزات ايران ميزان استخراج ساليانه آن را در سال 1368 بالغ بر 8637100 تن برآورد کرده است. ذخاير گچ ايران عمدتا در تشکيلات اليگوميوسن تشکيل گرديده و به صورت لايه، عدسي و رگه هايي که برخي از آنها ژيپس و گروهي مخلوطي از ژيپس و انيدريت تشکيل شده، ديده مي شوند. به طور کلي ذخاير گچ ايران با مقدار ذخيره بزرگ و کوچک در استان هاي مختلف کشور به تعداد متفاوت، بهره برداري مي شوند و برخي از آنها نيز به علت شرايط اقتصادي به صورت نيمه فعال و يا نيز فعال هستند. توزيع تعداد ذخاير گچ در استان هاي مختلف کشور در سال هاي اخير طبق جدول 2 بوده است.
 
  تصوير 1
ليست تصاوير

جدول 2 - توزيع ذخاير گچ در استان هاي مختلف کشور در سال هاي اخير
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران


  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  واردات ايران
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:50  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
  ميزان ذخيره قطعي و احتمالي سرب ايران در طي اين دوره ( 1376-1380 ) با متوسط نرخ رشد 5/13- %، از 63436 هزارتن در سال 1376 به 43297 هزار تن در سال 1378 و 31748 هزار تن در سال1380 کاهش يافته است . ذخاير ماده معدني سرب و روي ايران بالغ بر 300 ميليون تن مي‌باشد كه با توجه به عيار متوسط، داراي 18 ميليون تن روي و 5 ميليون تن سرب هستند و حدوداً در رده بيستم جهاني قرار دارد. ذخاير ايران در محور ملاير ـ اصفهان، ايران مركزي، البرز، خاور ايران و آذربايجان قرار دارد و احتمال اكتشاف ذخاير بزرگ در اين مناطق زياد است.
 
  تصوير 1
ليست تصاوير

ميزان ذخيره قطعي سرب و روي در ايران طي سالهاي 1380 ـ 1376(هزارتن)

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات ايران 
  واردات جهان
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:49  توسط اطلس ایران وجهان  | 

سنگ هاي دربرگيرنده كروميت در ايران از نوع سنگ هاي آذرين غني از آهن و منيزيم (سنگ هاي اولترابازيك مانند پريدوتيت، سرپانتينيت و پيروكسينيت ) بوده و ذخاير كروميت در داخل توده اولترابازيك به صورت عدسي هاي بزرگ و كوچك قرار گرفته اند، كه اين شرايط در شمال و شرق ايران(در امتداد زون فيليش – افيوليت ملانژ بيرجند _ ايرانشهر، افيوليت هاي سبزوار، فريمان و تربت حيدريه، ايران مركزي ( نائين )، زاگرس ( شمال نيريز) و در جنوب ايران (فارياب و اسفندقه ) مشاهده مي شود. توده هاي كروميت ايران مانند بسياري از كانسارهاي آن در دنيا از نوع كانسارهاي نامنظم است كه در داخل سنگهاي آذرين دروني بسيار قليايي تشكيل شده است. تقريباً تمام كانسارهاي كروميت در ايران در مجموعه هاي افيوليتي و افيوليت ملانژ ها واقع شده اند و در بخش هاي زيرين سكانس افيوليتي قرار مي گيرند و با موارد مشابه در عمان، تركيه و منطقه بالكان تشابهات زيادي دارند. در حال حاضر معادن كروميت ايران در استان هاي خراسان، سمنان، فارس، كرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان قرار دارند. بزرگترين ذخيره معدني كشور مربوط به معدن كروميت فارياب است.
   دو ناحيه اول از نظر كانسارهاي كروميت و استخراج آن بسيار مهم مي باشد
   1-منطقه سبزوار
   1-فارياب
 
  تصوير 1
ليست تصاوير

ميزان ذخيره قطعي كروميت در ايران طي سالهاي 1380-1376 (هزار تن)

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات ايران 
  واردات جهان 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:49  توسط اطلس ایران وجهان  | 

قديمي ترين معدن زرنيخ شناخته شده در ايران معدن زرنيخ زرشوران تکاب در استان آذربايجان غربي است که از اين معدن در قرن چهارم هجري و قبل از آن بهره برداري مي شده و هم اکنون نيز بهره برداري ازآن انجام مي گيرد. از پتانسيل هاي معدني ديگر زرنيخ موجود در ايران، معدن زرنيخ دليلو در جنوب شرق اهر و معدن زرنيخ تاريک دره در جنوب شرقي فريمان که به ام زرنيخ خراساني معروف است.
   از ذخاير زرنيخ ديگري که در ايران گزارشي از آنها ارائه شده است:
   زرنيخ عربشاه استان کردستان که در فاصله 11 کيلومتري بيجار واقع شده است، زرنيخ تکمه داش، آذربايجان شرقي که در 79 کيلومتري شرقي تبريز قرار دارد. زرنيخ کاشمر استان خراسان که در 98 کيلومتري کاشمر واقع شده است و بالاخره زرنيخ دستجرد استان اردبيل که در 84 کيلومتري جلفا قرار دارد همچنين در استان کردستان در معدن انتيموان داشکسن مقداري زرنيخ وجود دارد.
 
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كن
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:48  توسط اطلس ایران وجهان  | 

در ايران مطالعات وسيعي توسط آقاي دکتر خاکزاد بر روي ذخاير بنتونيت صورت گرفته و انواع آنها با توجه به ترکيب کاني شناسي تشخيص داده شده اند(مذاکرات شفاهي). امروزه ذخائرمتعددي از اين کاني در ايران در حال بهره برداري است که بيشترين مصرف آنها استفاده در تهيه گل هاي حفاري مي باشد ولي اميد است که پژوهندگان راههاي کاربردي جهت مصارف دارويي از اين کاني را نيز بيابند تا از منابع موجود در ايران استفاده مفيدتري به عمل آيد.
 
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  مصرف جهان 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:48  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
  در ايران كاني سازي بور در شمال غربي ايران (استان هاي زنجان و آذربايجان شرقي) بيش از 30 سال پيش گزارش شده و در حدود 20 سال گذشته مقدار كمي مخلوط از كانيهاي براتهاي داراي كلسيم و منيزيم Ca/Mg (كانيهاي كلمانيت و هيدرو براسيت) توليد شده است. تمامي استخراج بور در استان زنجان با معدنكاري روباز و بطور عمده از معدن بور قره گل شركت دوماند و مقدار بسيار كمي از معادن غير فعال اينچه (نزديك قره‌گل) و اروجك صورت گرفته است.
   استخراج بر در ايران بطور عمده از كانسارهاي با عيار B2O3 %40-30 بوده است. از آنجائي كه تنها معدن فعال بور در ايران، معدن قره گل مي باشد؛ با استخراج ساليانه از اين معدن ذخيره قطعي بور در ايران رو به كاهش گذاشته است. ميزان ذخيره قطعي بور كشور در سال 1380 معادل 8300 تن مي‌باشد. از آنجائيكه روند كاهش ذخاير قطعي بور در ايران، ثابتي ندارد، با فرض حجم توليدي به اندازه كمترين توليد در سال هاي 80-76، اتمام ذخاير قطعي موجود در دهه اخير حتمي است.
   ذخيره احتمالي انديس بر اروجك واقع در شمال شهرستان ماه نشان، حدود 2000 تن مي‌باشد. در انديسهاي ديگر ذخيره احتمالي يا قطعي گزارش نشده است.
   مهمترين ذخاير بر و انديسهاي شناخته شده بر ايران در حوضه رودخانه قزل اوزن واقع در بخشهاي غرب-شمال غرب استان زنجان قرار دارند. در اين حوضه انديسهاي بر شامل معدن فعال قره‌گل، معدن غيرفعال قره‌گل (اينچه) و يك نقطه داغ در غرب رودخانه قزل اوزن در نزديكي معادن فعال و غيرفعال قره‌گل نشانه هاي معدني برات ميانج، قره آقاج، اوروجك (ارزه خواران) و پير قسلاق ماه نشان مي‌باشند كه در بخشهاي قبل به تفصيل توضيح داده شدند.
   با توجه به حضور انديسهاي شناخته شده بر و مطالعات بعمل آمده در سالهاي 1379 و 1380 توسط شركت معدني انگليسي-استراليايي ريوتنيتو و شركت ايراني دماوند وابسته به بنياد مستضعفان (مالك معدن بر قره‌گل) با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي حوضه فرعي قره‌گل در غرب رودخانه قزل اوزن در حوالي شهرستان دندي در غرب استان زنجان و حوضه فرعي ساري كند واقع در حوالي روستاي ساري كند در شمال و جنوب رودخانه قزل اوزن در شمال ش
 
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات ايران 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:48  توسط اطلس ایران وجهان  | 

در ايران كاني سازي بور در شمال غربي ايران (استان هاي زنجان و آذربايجان شرقي) بيش از 30 سال پيش گزارش شده و در حدود 20 سال گذشته مقدار كمي مخلوط از كانيهاي براتهاي داراي كلسيم و منيزيم Ca/Mg (كانيهاي كلمانيت و هيدرو براسيت) توليد شده است. تمامي استخراج بور در استان زنجان با معدنكاري روباز و بطور عمده از معدن بور قره گل شركت دوماند و مقدار بسيار كمي از معادن غير فعال اينچه (نزديك قره‌گل) و اروجك صورت گرفته است.
   استخراج بر در ايران بطور عمده از كانسارهاي با عيار B2O3 %40-30 بوده است. از آنجائي كه تنها معدن فعال بور در ايران، معدن قره گل مي باشد؛ با استخراج ساليانه از اين معدن ذخيره قطعي بور در ايران رو به كاهش گذاشته است. ميزان ذخيره قطعي بور كشور در سال 1380 معادل 8300 تن مي‌باشد. از آنجائيكه روند كاهش ذخاير قطعي بور در ايران، ثابتي ندارد، با فرض حجم توليدي به اندازه كمترين توليد در سال هاي 80-76، اتمام ذخاير قطعي موجود در دهه اخير حتمي است.
   ذخيره احتمالي انديس بر اروجك واقع در شمال شهرستان ماه نشان، حدود 2000 تن مي‌باشد. در انديسهاي ديگر ذخيره احتمالي يا قطعي گزارش نشده است.
   مهمترين ذخاير بر و انديسهاي شناخته شده بر ايران در حوضه رودخانه قزل اوزن واقع در بخشهاي غرب-شمال غرب استان زنجان قرار دارند. در اين حوضه انديسهاي بر شامل معدن فعال قره‌گل، معدن غيرفعال قره‌گل (اينچه) و يك نقطه داغ در غرب رودخانه قزل اوزن در نزديكي معادن فعال و غيرفعال قره‌گل نشانه هاي معدني برات ميانج، قره آقاج، اوروجك (ارزه خواران) و پير قسلاق ماه نشان مي‌باشند كه در بخشهاي قبل به تفصيل توضيح داده شدند.
   با توجه به حضور انديسهاي شناخته شده بر و مطالعات بعمل آمده در سالهاي 1379 و 1380 توسط شركت معدني انگليسي-استراليايي ريوتنيتو و شركت ايراني دماوند وابسته به بنياد مستضعفان (مالك معدن بر قره‌گل) با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي حوضه فرعي قره‌گل در غرب رودخانه قزل اوزن در حوالي شهرستان دندي در غرب استان زنجان و حوضه فرعي ساري كند واقع در حوالي روستاي ساري كند در شمال و جنوب رودخانه قزل اوزن در شمال ش
 
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات ايران
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:47  توسط اطلس ایران وجهان  | 

از سال 1368 با آغاز طرح پي جويي سراسري پتاس در ايران توسط سازمان زمين شناسي و پيش از آن، منابع پتاس در بسياري از نقاط ايران شناخته شده است و اين منابع اغلب در حوضه هاي رسوبي، سريهاي تبخيري دورانهاي مختلف زمين شناسي خصوصاً ميوسن، كفه هاي نمكي، معادن فعال و متروكه نمك، چشمه هاي شور و نيز در گنبدهاي نمكي شناخته شده است. درحال حاضر پلاياي كوير بزرگ درناحيه خور- بيابانك، شورابه هاي مرداب گاوخوني و درياچه اروميه از مهمترين حوضه هاي شناخته شده پتاس دار در ايران هستند.
 
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف ايران 
  مصرف جهان 
  واردات ايران 
  واردات جهان
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:47  توسط اطلس ایران وجهان  | 

كشور ايران از نظر تنوع كانسارهاي معدني در زمره يكي از متنوع ترين كشورهاي جهان بشمار مي‌رود. در زمينه تالك ذخيره قطعي سال 1380 رقمي معادل 2/1 ميليون تن گزارش گرديده است. رشد 65 درصدي ذخاير قطعي تالك طي سالهاي 1380-1376 نشان از وضعي رو به رشد اين كاني در كشور دارد. تعادل معادن فعال تالك در كشور در سال 1380، معدن گزارش شده است.
   نواحي تالك دار ايران عموماً در رابطه با نواحي افيوليتي ايران نظير جندق و انارك، تفتان، خوي و حوالي ميناب وهمچنين محدوده تاثير گسله بزرگ سنندج- سيرجان هستند. وجود دولوميت‌ها و آهك‌هاي دولوميتي در استان لرستان باعث گرديده تا تحت تاثير شرايط دگرگوني و جريان يافتن محلول هاي داراي در راستاي شكستگي‌ها، ماده معدني تالك تشكيل شود و ذخايري چون تيدار، ده موسي، ده حاجي، مسعودآباد و گوشه محسن بن علي در حوالي بروجرد و ازنا مورد شناسايي و بهره‌برداري قرارگيرند.
   تجزيه گرمابي سنگ‌هاي هارزيورژيتي سرپانتيني شده حوالي انارك، جندق، تفتان وميناب تحت تاثير شرايط دگرگوني خفيف و با نفوذ محلولهاي داراي در درز و شكاف‌ها باعث تشكيل ماده معدني تالك و ايجاد ذخايري چون چاه زرد، چاه ابراهيم زهرا و چاه صفاهو در جندق و شمال انارك وسياه بره خوار در تفتان و نقشه بشاگرد در نزديكي ميناب شده است.
 
  تصوير 1
ليست تصاوير
آخرين بعدي

ذخاير احتمالي و ذخيره قطعي معادن تالك ايران (تن)

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف ايران 
  واردات ايران 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:47  توسط اطلس ایران وجهان  | 

تنگستن (W)
 
  ذخائر ايران
  آمار دقيق و مناسبي از ذخاير تنگستن ايران موجود نبوده و در حال حاضر عمليات معدنكاري تنگستن در كشور ايران انجام نمي شود.
   مهمترين كانسارها و نشانه هاي تنگستن در ايران، كانسار نظام آباد در جنوب باختري اراك، كانسار چاه كلاب در 200 كيلومتري جنوب بيرجند،كانسار چاه پلنگ جنوبي در 55 كيلومتري جنوب خاوري اراك، نشانه معدني ده سلم در جنوب خاوري نهبندان و نشانه معدني تاريك دره در 30 كيلومتري شمال باختري تربت جام قرار دارد.
  
 
  تصوير 1
ليست تصاوير
آخرين بعدي

مهمترين كانسارها و نشانه هاي تنگستن در ايران

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات ايران 
  واردات جهان 

+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:47  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
   در ايران مهمترين نهشته هاي دياتوميت در ناحيه آذربايجان مشاهده شده است. اين حوضه رسوبي در اطراف تبريز، شرق درياچه اروميه و بخشي از ميانه را شامل مي شوند و سن پليوسن زيرين را نشان مي دهند.
   تنها معدن توليد كننده دياتوميت در ايران كه در حال حاضر بطور فعال كار مي‌كند معدن دياتوميت كامل آباد در 15 كيلومتري شرق مراغه در استان آذربايجان شرقي است. ذخيره اين معدن 243000 تن بر آورد گرديده است كه توسط شركت منطقه اي معادن آذربايجان بهره برداري مي‌شود. مهمترين معدن غير فعال در ايران معدن ممقان مي‌باشد.
   ذخائر و پتانسيلهاي عمده دياتوميت ايران به شرح زير مي‌باشند:
   •آثار خلعت پوشان و روستاي كرگه:
   •آثار معدني آئل گلي و شهرك پرواز:
   •كانسار دياتوميت ممقان:
 
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف ايران 
  واردات ايران 
  واردات جهان 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:46  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
  از آنجائيكه كانسارها و انديس هاي تيتانيوم, در كشور در حد شناسايي و اكتشاف مي باشد، هيچگونه توليدي از تيتانيوم و فرآوري آن در داخل كشور انجام نمي پذيرد. در نتيجه كليه نيازهاي صنايع كشور از طريق واردات تامين مي‌گردد. طرح اكتشافات و تجهيز ذخائر تيتانيوم در كشور تنها در منطقه كهنوج در دست اجراست. كانسور كهنوج از نوع ايلمينت، منيتيت با سنگ مادر گابرو و نوع ثانويه آن آبرفت رودخانه اي است. عيار ايلمنيت در آبرفت رودخانه اي بطور متوسط 6 درصد مي‌باشد. ذخيره قطعي ايلمنت در مناطق حفاري شده 2/2 ميليون تن برآورد گرديده است.
 
 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  واردات ايران 
  واردات جهان 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:46  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
  ميزان ذخيره قطعي و احتمالي سرب ايران در طي اين دوره ( 1376-1380 ) با متوسط نرخ رشد 5/13- %، از 63436 هزارتن در سال 1376 به 43297 هزار تن در سال 1378 و 31748 هزار تن در سال1380 کاهش يافته است . ذخاير ماده معدني سرب و روي ايران بالغ بر 300 ميليون تن مي‌باشد كه با توجه به عيار متوسط، داراي 18 ميليون تن روي و 5 ميليون تن سرب هستند و حدوداً در رده بيستم جهاني قرار دارد. ذخاير ايران در محور ملاير ـ اصفهان، ايران مركزي، البرز، خاور ايران و آذربايجان قرار دارد و احتمال اكتشاف ذخاير بزرگ در اين مناطق زياد است.
 
  تصوير 1
ليست تصاوير

ميزان ذخيره قطعي سرب و روي در ايران طي سالهاي 1380 ـ 1376(هزارتن)

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات ايران 
  واردات جهان
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:46  توسط اطلس ایران وجهان  | 

گوگرد (S)
 
ميانگين واردات گوگرد در ايران در اين دوره ( 1376-1380) با متوسط نرخ رشد 49%، 1135 هزارتن بوده که از143 هزارتن در سال 1376 به 4712 هزار تن در سال 1378 1378افزايش يافته و پس از کاهش تا 164 تن در سال 1379، دوباره به 8/327 هزار تن در سال 1380 رسيده است .
   اغلب توليدات گوگرد ايران از نوع نفتي بوده و معادن گوگرد همه تعطيل مي‌باشد. به نظر مي‌رسد علت اين امر توليد گوگرد نفتي به مقدار فراوان و ارزان مي‌باشد كه توليد گوگرد معدني را از نظر اقتصادي دچار ركود نموده است. لذا سرمايه گذاري گوگرد معدني در ايران وجود ندارد.
  
 
  تصوير 1
ليست تصاوير
آخرين بعدي

ميزان واردات گوگرد ايران طي سال‌هاي 1380 ـ 1376

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف ايران 
  واردات ايران
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:46  توسط اطلس ایران وجهان  | 

آهن (Fe)
  تا كنون بيش از 200 كانسار، نشانه معدني و انديس آهن در ايران شناسايي شده كه مجموع ذخائر آنها، به بيش از 4 ميليارد تن سنگ آهن مي رسد. عيار آهن در اين ذخاير، حدود 55 تا 60 درصد است. حدود 90 درصد ذخاير آهن ايران در سه منطقه معدني متمركز هستند. به طور خلاصه مكان هاي آهن دار در ايران به شرح زير هستند:
   الف- ايران مركزي با بيشترين تمركز در منطقه بافت.
   ب- زون سنندج – سيرجان شامل مناطق سيرجان ( كانسار گل گهر)، شمس آباد اراك و همه كسي همدان.
   ج – شرق ايران شامل كانسارهاي سنگان (تايباد)، ده زمان (كاشمر) و كانسارهاي كوچكي چون نيزار و كلات ناصر.
   مجموع ذخاير قطعي سنگ آهن ايران در سال 1380، 279/1 ميليارد تن برآورد شده است. ايران تنها يك درصد كل منابع آهن جهان را در اختيار دارد.
 
  توليد ايران
  ميانگين توليد سنگ آهن در ايران در اين دوره ( 1376-1380)با متوسط نرخ رشد 7/19%، 8 ميليون تن بوده که از 6/5 ميليون تن در سال 1376 به 8 ميليون تن در سال 1378 و 4/11 ميليون تن در سال 1380 افزايش يافته است .توليد ساليانه سنگ آهن ايران 1/1 درصد توليد جهاني اين ماده است. كارخانجات توليد آهن و فولاد ايران عبارتند از: فولاد خوزستان، خراسان و كردستان، ذوب آهن اصفهان و فولاد مباركه اصفهان.
   ميانگين توليد آهن در ايران در اين دوره ( 1997-2001) با متوسط نرخ رشد 65/28%- ، 2/4283387 تن بوده که از 4828300 تن در سال 1997 به 3473686 تن در سال 1999 و 3445000 تن در سال 2001 کاهش يافته است .
   ايران در سال 2000 و 2001 از نظر ميزان توليدآهن مقام 16 جهان (47/0% توليد جهان) را به خود اختصاص داده است) ( World Mining Data / Vienna 2003 .
   توليدكنندگان آهن در ايران:
   •شركت ملي فولاد ايران
   •ذوب آهن اصفهان
   •فولاد خوزستان
   •فولاد مباركه اصفهان
   •گل گهر
   •ذوب آهن ملاير
   •فولاد هرمزگان‌
   •نورد اهواز
 
  تصوير 1
ليست تصاوير
آخرين بعدي


توليد محصولات آهني و فولادي تا پايان آبان ماه سال 1383 براساس اطلاعات دفتر آمار و اطلاع رساني

 باکلیک کردن روی هریک از موارد ذیل به اطلاعات کاملی دران زمینه دست پیدا میکنید

 منبع- پایگاه علوم زمین ایران

  پيش بيني عرضه،تقاضا 
  توليد ايران 
  توليد جهان 
  ذخائر ايران 
  ذخاير جهان 
  صادرات ايران 
  صادرات جهان 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
  قيمت هاي جهان 
  مصرف جهان 
  واردات ايران 
  واردات جهان 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:46  توسط اطلس ایران وجهان  | 

ذخائر ايران
  مناطق داراي گل سفيد در ايران را مي‌توان به صورت زير با توجه به شكل 10تقسيم بندي كرد :
   الف) منطقه سبزوار – نيشابور
   ب) منطقه تربت حيدريه – فريمان
   پ) منطقه جنوب خراسان – شمال سيستان و بلوچستان (قائن بيرجند نهبندان زاهدان )
   ت) منطقه نائين – انارك
   ث) منطقه جنوب يزد – رفسنجان
   ج) منطقه شاندرمن
   در زير شرح كوتاهي در مورد هر يك از اين مناطق آمده است . حتي المقدر سعي شده است اسامي معادن موجود در هر منطقه ، بر طبق اطلاعات استخراج شده از بايگاني فني وزارت معادن و فلزات ذكر شود . متاسفانه در اغلب موارد نشاني دقيقي از اين معادن ارائه نشده است.
 
  تصوير 1
ليست تصاوير

شكل10گسترش مناطق داراي گل سفيد در ايران (6).

  توليد ايران 
  ذخائر ايران 
  صادرات ايران 
  صنايع مصرف كننده 
  قيمت ايران 
+ نوشته شده در  2010/9/10ساعت 14:19  توسط اطلس ایران وجهان  | 

مطالب قدیمی‌تر